همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/beheshti_EN 196
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam_EN 268
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh_EN 255
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani_EN 209
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri_EN 219
http://ref.shahed.ac.ir/jafari_EN 262
http://ref.shahed.ac.ir/jalali_EN 276
http://ref.shahed.ac.ir/johari_EN 250
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz_EN 227
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani_EN 212
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi_EN 253
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati_EN 253
http://ref.shahed.ac.ir/heydari_EN 221
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj_EN 229
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi_EN 240
http://ref.shahed.ac.ir/khalili_EN 247
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban_EN 273
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar_EN 215
http://ref.shahed.ac.ir/davati_EN 283
http://ref.shahed.ac.ir/rabee_EN 221
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi_EN 225
http://ref.shahed.ac.ir/rahmati_EN 247
http://ref.shahed.ac.ir/rafati_EN 215
http://ref.shahed.ac.ir/rohani_EN 226
http://ref.shahed.ac.ir/roghani_EN 264
http://ref.shahed.ac.ir/seyedmortaz_EN 247
http://ref.shahed.ac.ir/shariatpanahi_EN 225
http://ref.shahed.ac.ir/shams_EN 231
http://ref.shahed.ac.ir/sheykhani_EN 220
http://ref.shahed.ac.ir/saderi_EN 223
http://ref.shahed.ac.ir/sedaghat_EN 238
http://ref.shahed.ac.ir/taheri_EN 200
http://ref.shahed.ac.ir/zafarghandi_EN 235
http://ref.shahed.ac.ir/delshad_EN 245
http://ref.shahed.ac.ir/attarpour_EN 219
http://ref.shahed.ac.ir/azimi_EN 280
http://ref.shahed.ac.ir/ghazanfari_EN 274
http://ref.shahed.ac.ir/fakharian_EN 188
http://ref.shahed.ac.ir/farzan_EN 205
http://ref.shahed.ac.ir/farshad_EN 179
http://ref.shahed.ac.ir/foroutan_EN 222
http://ref.shahed.ac.ir/nfallah_EN 219
http://ref.shahed.ac.ir/fallahi_EN 258
http://ref.shahed.ac.ir/ghaedi_EN 243
http://ref.shahed.ac.ir/majd_EN 243
http://ref.shahed.ac.ir/ghasemi_EN 270
http://ref.shahed.ac.ir/ghosian_EN 215
http://ref.shahed.ac.ir/gheyni_EN 221
http://ref.shahed.ac.ir/hkazemi_EN 207
http://ref.shahed.ac.ir/kazemian_EN 206