همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/beheshti_EN 268
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam_EN 357
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh_EN 354
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani_EN 308
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri_EN 318
http://ref.shahed.ac.ir/jafari_EN 364
http://ref.shahed.ac.ir/jalali_EN 372
http://ref.shahed.ac.ir/johari_EN 364
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz_EN 314
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani_EN 313
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi_EN 359
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati_EN 348
http://ref.shahed.ac.ir/heydari_EN 316
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj_EN 310
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi_EN 352
http://ref.shahed.ac.ir/khalili_EN 357
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban_EN 421
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar_EN 290
http://ref.shahed.ac.ir/davati_EN 437
http://ref.shahed.ac.ir/rabee_EN 324
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi_EN 316
http://ref.shahed.ac.ir/rahmati_EN 326
http://ref.shahed.ac.ir/rafati_EN 303
http://ref.shahed.ac.ir/rohani_EN 315
http://ref.shahed.ac.ir/roghani_EN 354
http://ref.shahed.ac.ir/seyedmortaz_EN 482
http://ref.shahed.ac.ir/shariatpanahi_EN 322
http://ref.shahed.ac.ir/shams_EN 360
http://ref.shahed.ac.ir/sheykhani_EN 327
http://ref.shahed.ac.ir/saderi_EN 341
http://ref.shahed.ac.ir/sedaghat_EN 341
http://ref.shahed.ac.ir/taheri_EN 278
http://ref.shahed.ac.ir/zafarghandi_EN 342
http://ref.shahed.ac.ir/delshad_EN 339
http://ref.shahed.ac.ir/attarpour_EN 308
http://ref.shahed.ac.ir/azimi_EN 405
http://ref.shahed.ac.ir/ghazanfari_EN 392
http://ref.shahed.ac.ir/fakharian_EN 269
http://ref.shahed.ac.ir/farzan_EN 277
http://ref.shahed.ac.ir/farshad_EN 258
http://ref.shahed.ac.ir/foroutan_EN 319
http://ref.shahed.ac.ir/nfallah_EN 309
http://ref.shahed.ac.ir/fallahi_EN 355
http://ref.shahed.ac.ir/ghaedi_EN 324
http://ref.shahed.ac.ir/majd_EN 342
http://ref.shahed.ac.ir/ghasemi_EN 401
http://ref.shahed.ac.ir/ghosian_EN 311
http://ref.shahed.ac.ir/gheyni_EN 301
http://ref.shahed.ac.ir/hkazemi_EN 284
http://ref.shahed.ac.ir/kazemian_EN 283