همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/beheshti_EN 227
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam_EN 310
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh_EN 305
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani_EN 250
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri_EN 269
http://ref.shahed.ac.ir/jafari_EN 308
http://ref.shahed.ac.ir/jalali_EN 317
http://ref.shahed.ac.ir/johari_EN 310
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz_EN 275
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani_EN 256
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi_EN 311
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati_EN 300
http://ref.shahed.ac.ir/heydari_EN 266
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj_EN 261
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi_EN 293
http://ref.shahed.ac.ir/khalili_EN 294
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban_EN 355
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar_EN 248
http://ref.shahed.ac.ir/davati_EN 334
http://ref.shahed.ac.ir/rabee_EN 270
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi_EN 273
http://ref.shahed.ac.ir/rahmati_EN 283
http://ref.shahed.ac.ir/rafati_EN 254
http://ref.shahed.ac.ir/rohani_EN 265
http://ref.shahed.ac.ir/roghani_EN 305
http://ref.shahed.ac.ir/seyedmortaz_EN 349
http://ref.shahed.ac.ir/shariatpanahi_EN 268
http://ref.shahed.ac.ir/shams_EN 291
http://ref.shahed.ac.ir/sheykhani_EN 273
http://ref.shahed.ac.ir/saderi_EN 259
http://ref.shahed.ac.ir/sedaghat_EN 282
http://ref.shahed.ac.ir/taheri_EN 233
http://ref.shahed.ac.ir/zafarghandi_EN 277
http://ref.shahed.ac.ir/delshad_EN 285
http://ref.shahed.ac.ir/attarpour_EN 255
http://ref.shahed.ac.ir/azimi_EN 348
http://ref.shahed.ac.ir/ghazanfari_EN 327
http://ref.shahed.ac.ir/fakharian_EN 221
http://ref.shahed.ac.ir/farzan_EN 236
http://ref.shahed.ac.ir/farshad_EN 214
http://ref.shahed.ac.ir/foroutan_EN 268
http://ref.shahed.ac.ir/nfallah_EN 263
http://ref.shahed.ac.ir/fallahi_EN 306
http://ref.shahed.ac.ir/ghaedi_EN 281
http://ref.shahed.ac.ir/majd_EN 291
http://ref.shahed.ac.ir/ghasemi_EN 338
http://ref.shahed.ac.ir/ghosian_EN 249
http://ref.shahed.ac.ir/gheyni_EN 257
http://ref.shahed.ac.ir/hkazemi_EN 238
http://ref.shahed.ac.ir/kazemian_EN 243