همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/beheshti_EN 76
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam_EN 88
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh_EN 87
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani_EN 69
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri_EN 77
http://ref.shahed.ac.ir/jafari_EN 87
http://ref.shahed.ac.ir/jalali_EN 102
http://ref.shahed.ac.ir/johari_EN 75
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz_EN 76
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani_EN 77
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi_EN 89
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati_EN 99
http://ref.shahed.ac.ir/heydari_EN 76
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj_EN 86
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi_EN 77
http://ref.shahed.ac.ir/khalili_EN 87
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban_EN 72
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar_EN 77
http://ref.shahed.ac.ir/davati_EN 90
http://ref.shahed.ac.ir/rabee_EN 77
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi_EN 81
http://ref.shahed.ac.ir/rahmati_EN 90
http://ref.shahed.ac.ir/rafati_EN 73
http://ref.shahed.ac.ir/rohani_EN 81
http://ref.shahed.ac.ir/roghani_EN 96
http://ref.shahed.ac.ir/seyedmortaz_EN 60
http://ref.shahed.ac.ir/shariatpanahi_EN 75
http://ref.shahed.ac.ir/shams_EN 78
http://ref.shahed.ac.ir/sheykhani_EN 73
http://ref.shahed.ac.ir/saderi_EN 75
http://ref.shahed.ac.ir/sedaghat_EN 79
http://ref.shahed.ac.ir/taheri_EN 60
http://ref.shahed.ac.ir/zafarghandi_EN 69
http://ref.shahed.ac.ir/delshad_EN 76
http://ref.shahed.ac.ir/attarpour_EN 69
http://ref.shahed.ac.ir/azimi_EN 113
http://ref.shahed.ac.ir/ghazanfari_EN 102
http://ref.shahed.ac.ir/fakharian_EN 63
http://ref.shahed.ac.ir/farzan_EN 64
http://ref.shahed.ac.ir/farshad_EN 59
http://ref.shahed.ac.ir/foroutan_EN 73
http://ref.shahed.ac.ir/nfallah_EN 66
http://ref.shahed.ac.ir/fallahi_EN 86
http://ref.shahed.ac.ir/ghaedi_EN 92
http://ref.shahed.ac.ir/majd_EN 84
http://ref.shahed.ac.ir/ghasemi_EN 90
http://ref.shahed.ac.ir/ghosian_EN 64
http://ref.shahed.ac.ir/gheyni_EN 73
http://ref.shahed.ac.ir/hkazemi_EN 70
http://ref.shahed.ac.ir/kazemian_EN 76