همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/beheshti_EN 150
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam_EN 198
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh_EN 185
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani_EN 156
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri_EN 163
http://ref.shahed.ac.ir/jafari_EN 194
http://ref.shahed.ac.ir/jalali_EN 207
http://ref.shahed.ac.ir/johari_EN 179
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz_EN 172
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani_EN 158
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi_EN 193
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati_EN 195
http://ref.shahed.ac.ir/heydari_EN 161
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj_EN 176
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi_EN 171
http://ref.shahed.ac.ir/khalili_EN 175
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban_EN 170
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar_EN 164
http://ref.shahed.ac.ir/davati_EN 200
http://ref.shahed.ac.ir/rabee_EN 158
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi_EN 164
http://ref.shahed.ac.ir/rahmati_EN 187
http://ref.shahed.ac.ir/rafati_EN 157
http://ref.shahed.ac.ir/rohani_EN 164
http://ref.shahed.ac.ir/roghani_EN 190
http://ref.shahed.ac.ir/seyedmortaz_EN 178
http://ref.shahed.ac.ir/shariatpanahi_EN 163
http://ref.shahed.ac.ir/shams_EN 160
http://ref.shahed.ac.ir/sheykhani_EN 152
http://ref.shahed.ac.ir/saderi_EN 163
http://ref.shahed.ac.ir/sedaghat_EN 170
http://ref.shahed.ac.ir/taheri_EN 144
http://ref.shahed.ac.ir/zafarghandi_EN 165
http://ref.shahed.ac.ir/delshad_EN 175
http://ref.shahed.ac.ir/attarpour_EN 166
http://ref.shahed.ac.ir/azimi_EN 217
http://ref.shahed.ac.ir/ghazanfari_EN 204
http://ref.shahed.ac.ir/fakharian_EN 140
http://ref.shahed.ac.ir/farzan_EN 147
http://ref.shahed.ac.ir/farshad_EN 132
http://ref.shahed.ac.ir/foroutan_EN 162
http://ref.shahed.ac.ir/nfallah_EN 158
http://ref.shahed.ac.ir/fallahi_EN 196
http://ref.shahed.ac.ir/ghaedi_EN 178
http://ref.shahed.ac.ir/majd_EN 178
http://ref.shahed.ac.ir/ghasemi_EN 195
http://ref.shahed.ac.ir/ghosian_EN 156
http://ref.shahed.ac.ir/gheyni_EN 161
http://ref.shahed.ac.ir/hkazemi_EN 157
http://ref.shahed.ac.ir/kazemian_EN 152