همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/beheshti_EN 178
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam_EN 237
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh_EN 227
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani_EN 185
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri_EN 194
http://ref.shahed.ac.ir/jafari_EN 240
http://ref.shahed.ac.ir/jalali_EN 249
http://ref.shahed.ac.ir/johari_EN 221
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz_EN 201
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani_EN 193
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi_EN 220
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati_EN 232
http://ref.shahed.ac.ir/heydari_EN 194
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj_EN 206
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi_EN 206
http://ref.shahed.ac.ir/khalili_EN 225
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban_EN 222
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar_EN 194
http://ref.shahed.ac.ir/davati_EN 240
http://ref.shahed.ac.ir/rabee_EN 194
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi_EN 202
http://ref.shahed.ac.ir/rahmati_EN 223
http://ref.shahed.ac.ir/rafati_EN 194
http://ref.shahed.ac.ir/rohani_EN 200
http://ref.shahed.ac.ir/roghani_EN 234
http://ref.shahed.ac.ir/seyedmortaz_EN 220
http://ref.shahed.ac.ir/shariatpanahi_EN 200
http://ref.shahed.ac.ir/shams_EN 193
http://ref.shahed.ac.ir/sheykhani_EN 193
http://ref.shahed.ac.ir/saderi_EN 196
http://ref.shahed.ac.ir/sedaghat_EN 211
http://ref.shahed.ac.ir/taheri_EN 179
http://ref.shahed.ac.ir/zafarghandi_EN 209
http://ref.shahed.ac.ir/delshad_EN 213
http://ref.shahed.ac.ir/attarpour_EN 196
http://ref.shahed.ac.ir/azimi_EN 251
http://ref.shahed.ac.ir/ghazanfari_EN 242
http://ref.shahed.ac.ir/fakharian_EN 168
http://ref.shahed.ac.ir/farzan_EN 186
http://ref.shahed.ac.ir/farshad_EN 160
http://ref.shahed.ac.ir/foroutan_EN 194
http://ref.shahed.ac.ir/nfallah_EN 192
http://ref.shahed.ac.ir/fallahi_EN 226
http://ref.shahed.ac.ir/ghaedi_EN 212
http://ref.shahed.ac.ir/majd_EN 215
http://ref.shahed.ac.ir/ghasemi_EN 226
http://ref.shahed.ac.ir/ghosian_EN 194
http://ref.shahed.ac.ir/gheyni_EN 198
http://ref.shahed.ac.ir/hkazemi_EN 187
http://ref.shahed.ac.ir/kazemian_EN 185