همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/beheshti_EN 109
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam_EN 148
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh_EN 147
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani_EN 116
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri_EN 127
http://ref.shahed.ac.ir/jafari_EN 140
http://ref.shahed.ac.ir/jalali_EN 159
http://ref.shahed.ac.ir/johari_EN 140
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz_EN 129
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani_EN 121
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi_EN 146
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati_EN 150
http://ref.shahed.ac.ir/heydari_EN 119
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj_EN 133
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi_EN 132
http://ref.shahed.ac.ir/khalili_EN 137
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban_EN 118
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar_EN 126
http://ref.shahed.ac.ir/davati_EN 148
http://ref.shahed.ac.ir/rabee_EN 118
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi_EN 128
http://ref.shahed.ac.ir/rahmati_EN 148
http://ref.shahed.ac.ir/rafati_EN 119
http://ref.shahed.ac.ir/rohani_EN 121
http://ref.shahed.ac.ir/roghani_EN 153
http://ref.shahed.ac.ir/seyedmortaz_EN 109
http://ref.shahed.ac.ir/shariatpanahi_EN 124
http://ref.shahed.ac.ir/shams_EN 119
http://ref.shahed.ac.ir/sheykhani_EN 115
http://ref.shahed.ac.ir/saderi_EN 121
http://ref.shahed.ac.ir/sedaghat_EN 132
http://ref.shahed.ac.ir/taheri_EN 107
http://ref.shahed.ac.ir/zafarghandi_EN 117
http://ref.shahed.ac.ir/delshad_EN 128
http://ref.shahed.ac.ir/attarpour_EN 124
http://ref.shahed.ac.ir/azimi_EN 163
http://ref.shahed.ac.ir/ghazanfari_EN 162
http://ref.shahed.ac.ir/fakharian_EN 104
http://ref.shahed.ac.ir/farzan_EN 110
http://ref.shahed.ac.ir/farshad_EN 97
http://ref.shahed.ac.ir/foroutan_EN 126
http://ref.shahed.ac.ir/nfallah_EN 118
http://ref.shahed.ac.ir/fallahi_EN 133
http://ref.shahed.ac.ir/ghaedi_EN 141
http://ref.shahed.ac.ir/majd_EN 135
http://ref.shahed.ac.ir/ghasemi_EN 142
http://ref.shahed.ac.ir/ghosian_EN 112
http://ref.shahed.ac.ir/gheyni_EN 119
http://ref.shahed.ac.ir/hkazemi_EN 121
http://ref.shahed.ac.ir/kazemian_EN 119