همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/jahanbin 74
http://ref.shahed.ac.ir/hasannia 272
http://ref.shahed.ac.ir/dehghan 57
http://ref.shahed.ac.ir/bayat 239
http://ref.shahed.ac.ir/zamani 551
http://ref.shahed.ac.ir/mansouri 720
http://ref.shahed.ac.ir/meraati 68
http://ref.shahed.ac.ir/mesmaeili 87
http://ref.shahed.ac.ir/hghafari 66
http://ref.shahed.ac.ir/seyedhoseini 241
http://ref.shahed.ac.ir/vaezi 674
http://ref.shahed.ac.ir/khodadi 471
http://ref.shahed.ac.ir/z_azizi 63
http://ref.shahed.ac.ir/dibaei 374
http://ref.shahed.ac.ir/namdar_khojasteh 110
http://ref.shahed.ac.ir/rojhani 435
http://ref.shahed.ac.ir/alijaniha 61
http://ref.shahed.ac.ir/masoudian 224
http://ref.shahed.ac.ir/hoseini 121
http://ref.shahed.ac.ir/samadi 0
http://ref.shahed.ac.ir/abdollahi 478
http://ref.shahed.ac.ir/a_habibi 651
http://ref.shahed.ac.ir/eyvazi 218
http://ref.shahed.ac.ir/ehsanpour 392
http://ref.shahed.ac.ir/keshavarz 0
http://ref.shahed.ac.ir/lohrasbi 1041
http://ref.shahed.ac.ir/salehi 65
http://ref.shahed.ac.ir/habibirad 325
http://ref.shahed.ac.ir/m_jafari 14
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi_EN 109
http://ref.shahed.ac.ir/milani_EN 103
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani_EN 101
http://ref.shahed.ac.ir/heidari_EN 104
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari_EN 107
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe_EN 303
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi_EN 113
http://ref.shahed.ac.ir/reje_EN 122
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama_EN 93
http://ref.shahed.ac.ir/alaee_EN 104
http://ref.shahed.ac.ir/kiani_EN 105
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit_EN 72
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim_EN 86
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh_EN 91
http://ref.shahed.ac.ir/heravi_EN 109
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi_EN 86
http://ref.shahed.ac.ir/afshar_EN 92
http://ref.shahed.ac.ir/amini_EN 89
http://ref.shahed.ac.ir/owlia_EN 93
http://ref.shahed.ac.ir/izadi_EN 92
http://ref.shahed.ac.ir/borna_EN 80