همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/jahanbin 247
http://ref.shahed.ac.ir/hasannia 780
http://ref.shahed.ac.ir/dehghan 231
http://ref.shahed.ac.ir/bayat 906
http://ref.shahed.ac.ir/zamani 1642
http://ref.shahed.ac.ir/mansouri 2156
http://ref.shahed.ac.ir/meraati 322
http://ref.shahed.ac.ir/mesmaeili 386
http://ref.shahed.ac.ir/hghafari 317
http://ref.shahed.ac.ir/seyedhoseini 901
http://ref.shahed.ac.ir/vaezi 1609
http://ref.shahed.ac.ir/khodadi 1400
http://ref.shahed.ac.ir/z_azizi 217
http://ref.shahed.ac.ir/dibaei 1010
http://ref.shahed.ac.ir/namdar_khojasteh 365
http://ref.shahed.ac.ir/rojhani 1420
http://ref.shahed.ac.ir/alijaniha 275
http://ref.shahed.ac.ir/masoudian 798
http://ref.shahed.ac.ir/hoseini 489
http://ref.shahed.ac.ir/samadi 0
http://ref.shahed.ac.ir/abdollahi 1382
http://ref.shahed.ac.ir/a_habibi 1728
http://ref.shahed.ac.ir/eyvazi 554
http://ref.shahed.ac.ir/ehsanpour 1169
http://ref.shahed.ac.ir/keshavarz 0
http://ref.shahed.ac.ir/lohrasbi 2377
http://ref.shahed.ac.ir/salehi 378
http://ref.shahed.ac.ir/habibirad 1071
http://ref.shahed.ac.ir/m_jafari 77
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi_EN 488
http://ref.shahed.ac.ir/milani_EN 327
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani_EN 378
http://ref.shahed.ac.ir/heidari_EN 407
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari_EN 389
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe_EN 852
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi_EN 399
http://ref.shahed.ac.ir/reje_EN 441
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama_EN 360
http://ref.shahed.ac.ir/alaee_EN 362
http://ref.shahed.ac.ir/kiani_EN 412
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit_EN 145
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim_EN 334
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh_EN 366
http://ref.shahed.ac.ir/heravi_EN 424
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi_EN 323
http://ref.shahed.ac.ir/afshar_EN 342
http://ref.shahed.ac.ir/amini_EN 338
http://ref.shahed.ac.ir/owlia_EN 361
http://ref.shahed.ac.ir/izadi_EN 351
http://ref.shahed.ac.ir/borna_EN 281