همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/jahanbin 145
http://ref.shahed.ac.ir/hasannia 501
http://ref.shahed.ac.ir/dehghan 120
http://ref.shahed.ac.ir/bayat 506
http://ref.shahed.ac.ir/zamani 986
http://ref.shahed.ac.ir/mansouri 1208
http://ref.shahed.ac.ir/meraati 149
http://ref.shahed.ac.ir/mesmaeili 178
http://ref.shahed.ac.ir/hghafari 137
http://ref.shahed.ac.ir/seyedhoseini 471
http://ref.shahed.ac.ir/vaezi 1081
http://ref.shahed.ac.ir/khodadi 867
http://ref.shahed.ac.ir/z_azizi 118
http://ref.shahed.ac.ir/dibaei 596
http://ref.shahed.ac.ir/namdar_khojasteh 209
http://ref.shahed.ac.ir/rojhani 816
http://ref.shahed.ac.ir/alijaniha 115
http://ref.shahed.ac.ir/masoudian 443
http://ref.shahed.ac.ir/hoseini 226
http://ref.shahed.ac.ir/samadi 0
http://ref.shahed.ac.ir/abdollahi 862
http://ref.shahed.ac.ir/a_habibi 1146
http://ref.shahed.ac.ir/eyvazi 336
http://ref.shahed.ac.ir/ehsanpour 716
http://ref.shahed.ac.ir/keshavarz 0
http://ref.shahed.ac.ir/lohrasbi 1662
http://ref.shahed.ac.ir/salehi 145
http://ref.shahed.ac.ir/habibirad 601
http://ref.shahed.ac.ir/m_jafari 36
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi_EN 215
http://ref.shahed.ac.ir/milani_EN 189
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani_EN 210
http://ref.shahed.ac.ir/heidari_EN 219
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari_EN 213
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe_EN 505
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi_EN 223
http://ref.shahed.ac.ir/reje_EN 231
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama_EN 191
http://ref.shahed.ac.ir/alaee_EN 200
http://ref.shahed.ac.ir/kiani_EN 219
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit_EN 101
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim_EN 188
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh_EN 197
http://ref.shahed.ac.ir/heravi_EN 230
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi_EN 181
http://ref.shahed.ac.ir/afshar_EN 187
http://ref.shahed.ac.ir/amini_EN 183
http://ref.shahed.ac.ir/owlia_EN 205
http://ref.shahed.ac.ir/izadi_EN 185
http://ref.shahed.ac.ir/borna_EN 159