همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/jahanbin 116
http://ref.shahed.ac.ir/hasannia 384
http://ref.shahed.ac.ir/dehghan 86
http://ref.shahed.ac.ir/bayat 364
http://ref.shahed.ac.ir/zamani 753
http://ref.shahed.ac.ir/mansouri 936
http://ref.shahed.ac.ir/meraati 103
http://ref.shahed.ac.ir/mesmaeili 128
http://ref.shahed.ac.ir/hghafari 95
http://ref.shahed.ac.ir/seyedhoseini 366
http://ref.shahed.ac.ir/vaezi 873
http://ref.shahed.ac.ir/khodadi 662
http://ref.shahed.ac.ir/z_azizi 89
http://ref.shahed.ac.ir/dibaei 485
http://ref.shahed.ac.ir/namdar_khojasteh 164
http://ref.shahed.ac.ir/rojhani 622
http://ref.shahed.ac.ir/alijaniha 94
http://ref.shahed.ac.ir/masoudian 330
http://ref.shahed.ac.ir/hoseini 177
http://ref.shahed.ac.ir/samadi 0
http://ref.shahed.ac.ir/abdollahi 655
http://ref.shahed.ac.ir/a_habibi 904
http://ref.shahed.ac.ir/eyvazi 283
http://ref.shahed.ac.ir/ehsanpour 571
http://ref.shahed.ac.ir/keshavarz 0
http://ref.shahed.ac.ir/lohrasbi 1355
http://ref.shahed.ac.ir/salehi 101
http://ref.shahed.ac.ir/habibirad 466
http://ref.shahed.ac.ir/m_jafari 24
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi_EN 163
http://ref.shahed.ac.ir/milani_EN 155
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani_EN 151
http://ref.shahed.ac.ir/heidari_EN 169
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari_EN 169
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe_EN 410
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi_EN 176
http://ref.shahed.ac.ir/reje_EN 180
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama_EN 137
http://ref.shahed.ac.ir/alaee_EN 157
http://ref.shahed.ac.ir/kiani_EN 166
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit_EN 80
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim_EN 143
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh_EN 146
http://ref.shahed.ac.ir/heravi_EN 172
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi_EN 137
http://ref.shahed.ac.ir/afshar_EN 152
http://ref.shahed.ac.ir/amini_EN 142
http://ref.shahed.ac.ir/owlia_EN 157
http://ref.shahed.ac.ir/izadi_EN 140
http://ref.shahed.ac.ir/borna_EN 129