همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/jahanbin 187
http://ref.shahed.ac.ir/hasannia 620
http://ref.shahed.ac.ir/dehghan 171
http://ref.shahed.ac.ir/bayat 638
http://ref.shahed.ac.ir/zamani 1171
http://ref.shahed.ac.ir/mansouri 1498
http://ref.shahed.ac.ir/meraati 222
http://ref.shahed.ac.ir/mesmaeili 249
http://ref.shahed.ac.ir/hghafari 215
http://ref.shahed.ac.ir/seyedhoseini 597
http://ref.shahed.ac.ir/vaezi 1280
http://ref.shahed.ac.ir/khodadi 1052
http://ref.shahed.ac.ir/z_azizi 150
http://ref.shahed.ac.ir/dibaei 718
http://ref.shahed.ac.ir/namdar_khojasteh 259
http://ref.shahed.ac.ir/rojhani 979
http://ref.shahed.ac.ir/alijaniha 149
http://ref.shahed.ac.ir/masoudian 587
http://ref.shahed.ac.ir/hoseini 300
http://ref.shahed.ac.ir/samadi 0
http://ref.shahed.ac.ir/abdollahi 1052
http://ref.shahed.ac.ir/a_habibi 1378
http://ref.shahed.ac.ir/eyvazi 403
http://ref.shahed.ac.ir/ehsanpour 872
http://ref.shahed.ac.ir/keshavarz 0
http://ref.shahed.ac.ir/lohrasbi 1889
http://ref.shahed.ac.ir/salehi 214
http://ref.shahed.ac.ir/habibirad 773
http://ref.shahed.ac.ir/m_jafari 58
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi_EN 322
http://ref.shahed.ac.ir/milani_EN 244
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani_EN 277
http://ref.shahed.ac.ir/heidari_EN 296
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari_EN 281
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe_EN 609
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi_EN 291
http://ref.shahed.ac.ir/reje_EN 312
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama_EN 259
http://ref.shahed.ac.ir/alaee_EN 260
http://ref.shahed.ac.ir/kiani_EN 291
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit_EN 124
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim_EN 241
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh_EN 261
http://ref.shahed.ac.ir/heravi_EN 313
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi_EN 236
http://ref.shahed.ac.ir/afshar_EN 252
http://ref.shahed.ac.ir/amini_EN 246
http://ref.shahed.ac.ir/owlia_EN 270
http://ref.shahed.ac.ir/izadi_EN 242
http://ref.shahed.ac.ir/borna_EN 211