همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/jizadi 152
http://ref.shahed.ac.ir/ferdosizadeh 987
http://ref.shahed.ac.ir/forouzan 812
http://ref.shahed.ac.ir/sojoudi 63
http://ref.shahed.ac.ir/ahmadi 223
http://ref.shahed.ac.ir/delavar 356
http://ref.shahed.ac.ir/radaei 653
http://ref.shahed.ac.ir/rahbarpour 641
http://ref.shahed.ac.ir/isanejad 620
http://ref.shahed.ac.ir/mozafar 219
http://ref.shahed.ac.ir/saeidi 810
http://ref.shahed.ac.ir/emadi 378
http://ref.shahed.ac.ir/jheydari 968
http://ref.shahed.ac.ir/yavari 529
http://ref.shahed.ac.ir/NULL 76
http://ref.shahed.ac.ir/samadi 573
http://ref.shahed.ac.ir/namdar 402
http://ref.shahed.ac.ir/emaratkar 444
http://ref.shahed.ac.ir/talei 219
http://ref.shahed.ac.ir/okhademi 483
http://ref.shahed.ac.ir/maghouli 1129
http://ref.shahed.ac.ir/yazdani 808
http://ref.shahed.ac.ir/mmousavi 546
http://ref.shahed.ac.ir/asadian 252
http://ref.shahed.ac.ir/mjafari 794
http://ref.shahed.ac.ir/alemohammad 780
http://ref.shahed.ac.ir/akazemi 227
http://ref.shahed.ac.ir/derakhshani 782
http://ref.shahed.ac.ir/azizi 596
http://ref.shahed.ac.ir/javadzadeh 576
http://ref.shahed.ac.ir/saidiy 450
http://ref.shahed.ac.ir/asgharpour 711
http://ref.shahed.ac.ir/z_bakhshi 793
http://ref.shahed.ac.ir/irohollahi 435
http://ref.shahed.ac.ir/farahbakhsh 690
http://ref.shahed.ac.ir/ebrahimian 711
http://ref.shahed.ac.ir/hajnorouzi 747
http://ref.shahed.ac.ir/nazarigolshan 826
http://ref.shahed.ac.ir/tehranchi 225
http://ref.shahed.ac.ir/rabbasi 673
http://ref.shahed.ac.ir/safarzadeh 447
http://ref.shahed.ac.ir/nourabadi 807
http://ref.shahed.ac.ir/esmaeili 239
http://ref.shahed.ac.ir/mnaderi 936
http://ref.shahed.ac.ir/hkarami 1250
http://ref.shahed.ac.ir/tabatabaei 419
http://ref.shahed.ac.ir/hakimaneh 244
http://ref.shahed.ac.ir/hashemi 313
http://ref.shahed.ac.ir/ghahremani 921
http://ref.shahed.ac.ir/emousavi 1327