همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/rajabian 708
http://ref.shahed.ac.ir/rahmanifar 687
http://ref.shahed.ac.ir/rasouli 860
http://ref.shahed.ac.ir/zarpak 699
http://ref.shahed.ac.ir/sharifi 811
http://ref.shahed.ac.ir/alizadeh 804
http://ref.shahed.ac.ir/kamrani 807
http://ref.shahed.ac.ir/mkarami 749
http://ref.shahed.ac.ir/fkarimi 706
http://ref.shahed.ac.ir/khoshdel 206
http://ref.shahed.ac.ir/lmousavi 899
http://ref.shahed.ac.ir/momeni 641
http://ref.shahed.ac.ir/najafi 693
http://ref.shahed.ac.ir/nasra 672
http://ref.shahed.ac.ir/navidi 901
http://ref.shahed.ac.ir/akhbari 952
http://ref.shahed.ac.ir/akhlaghi 1053
http://ref.shahed.ac.ir/ekraminasab 373
http://ref.shahed.ac.ir/bakhshi 980
http://ref.shahed.ac.ir/besmi 831
http://ref.shahed.ac.ir/bashiri 1046
http://ref.shahed.ac.ir/behrad 1472
http://ref.shahed.ac.ir/pooyan 902
http://ref.shahed.ac.ir/saghafi 1650
http://ref.shahed.ac.ir/hajfathaliha 492
http://ref.shahed.ac.ir/hassani 988
http://ref.shahed.ac.ir/haghighatdoost 1111
http://ref.shahed.ac.ir/mahdavifar 708
http://ref.shahed.ac.ir/dadashzadeh 968
http://ref.shahed.ac.ir/doostari 861
http://ref.shahed.ac.ir/rostami 438
http://ref.shahed.ac.ir/ranjbar 849
http://ref.shahed.ac.ir/sajedi 996
http://ref.shahed.ac.ir/stabaii 1289
http://ref.shahed.ac.ir/sharghi 375
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghzadeh 1029
http://ref.shahed.ac.ir/sahraeian 830
http://ref.shahed.ac.ir/ghaznavi 1404
http://ref.shahed.ac.ir/karami 795
http://ref.shahed.ac.ir/kazemi 884
http://ref.shahed.ac.ir/nasrabadi 1103
http://ref.shahed.ac.ir/mallahzadeh 827
http://ref.shahed.ac.ir/mahabadi 918
http://ref.shahed.ac.ir/mikaeili 694
http://ref.shahed.ac.ir/nazarzadeh 1056
http://ref.shahed.ac.ir/vali 348
http://ref.shahed.ac.ir/omidi 572
http://ref.shahed.ac.ir/amirshekari 348
http://ref.shahed.ac.ir/aminidehaghi 516
http://ref.shahed.ac.ir/torabi 333