همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/rajabian 595
http://ref.shahed.ac.ir/rahmanifar 595
http://ref.shahed.ac.ir/rasouli 717
http://ref.shahed.ac.ir/zarpak 551
http://ref.shahed.ac.ir/sharifi 687
http://ref.shahed.ac.ir/alizadeh 664
http://ref.shahed.ac.ir/kamrani 685
http://ref.shahed.ac.ir/mkarami 635
http://ref.shahed.ac.ir/fkarimi 586
http://ref.shahed.ac.ir/khoshdel 162
http://ref.shahed.ac.ir/lmousavi 773
http://ref.shahed.ac.ir/momeni 520
http://ref.shahed.ac.ir/najafi 568
http://ref.shahed.ac.ir/nasra 550
http://ref.shahed.ac.ir/navidi 736
http://ref.shahed.ac.ir/akhbari 769
http://ref.shahed.ac.ir/akhlaghi 906
http://ref.shahed.ac.ir/ekraminasab 296
http://ref.shahed.ac.ir/bakhshi 814
http://ref.shahed.ac.ir/besmi 683
http://ref.shahed.ac.ir/bashiri 884
http://ref.shahed.ac.ir/behrad 1206
http://ref.shahed.ac.ir/pooyan 759
http://ref.shahed.ac.ir/saghafi 1390
http://ref.shahed.ac.ir/hajfathaliha 406
http://ref.shahed.ac.ir/hassani 802
http://ref.shahed.ac.ir/haghighatdoost 915
http://ref.shahed.ac.ir/mahdavifar 558
http://ref.shahed.ac.ir/dadashzadeh 824
http://ref.shahed.ac.ir/doostari 693
http://ref.shahed.ac.ir/rostami 352
http://ref.shahed.ac.ir/ranjbar 691
http://ref.shahed.ac.ir/sajedi 807
http://ref.shahed.ac.ir/stabaii 1122
http://ref.shahed.ac.ir/sharghi 294
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghzadeh 808
http://ref.shahed.ac.ir/sahraeian 671
http://ref.shahed.ac.ir/ghaznavi 1183
http://ref.shahed.ac.ir/karami 669
http://ref.shahed.ac.ir/kazemi 750
http://ref.shahed.ac.ir/nasrabadi 956
http://ref.shahed.ac.ir/mallahzadeh 696
http://ref.shahed.ac.ir/mahabadi 738
http://ref.shahed.ac.ir/mikaeili 576
http://ref.shahed.ac.ir/nazarzadeh 889
http://ref.shahed.ac.ir/vali 273
http://ref.shahed.ac.ir/omidi 477
http://ref.shahed.ac.ir/amirshekari 292
http://ref.shahed.ac.ir/aminidehaghi 422
http://ref.shahed.ac.ir/torabi 282