همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/rajabian 646
http://ref.shahed.ac.ir/rahmanifar 645
http://ref.shahed.ac.ir/rasouli 779
http://ref.shahed.ac.ir/zarpak 614
http://ref.shahed.ac.ir/sharifi 750
http://ref.shahed.ac.ir/alizadeh 739
http://ref.shahed.ac.ir/kamrani 741
http://ref.shahed.ac.ir/mkarami 691
http://ref.shahed.ac.ir/fkarimi 641
http://ref.shahed.ac.ir/khoshdel 180
http://ref.shahed.ac.ir/lmousavi 834
http://ref.shahed.ac.ir/momeni 578
http://ref.shahed.ac.ir/najafi 626
http://ref.shahed.ac.ir/nasra 605
http://ref.shahed.ac.ir/navidi 817
http://ref.shahed.ac.ir/akhbari 854
http://ref.shahed.ac.ir/akhlaghi 980
http://ref.shahed.ac.ir/ekraminasab 329
http://ref.shahed.ac.ir/bakhshi 892
http://ref.shahed.ac.ir/besmi 757
http://ref.shahed.ac.ir/bashiri 970
http://ref.shahed.ac.ir/behrad 1322
http://ref.shahed.ac.ir/pooyan 834
http://ref.shahed.ac.ir/saghafi 1501
http://ref.shahed.ac.ir/hajfathaliha 457
http://ref.shahed.ac.ir/hassani 885
http://ref.shahed.ac.ir/haghighatdoost 993
http://ref.shahed.ac.ir/mahdavifar 628
http://ref.shahed.ac.ir/dadashzadeh 888
http://ref.shahed.ac.ir/doostari 764
http://ref.shahed.ac.ir/rostami 396
http://ref.shahed.ac.ir/ranjbar 757
http://ref.shahed.ac.ir/sajedi 892
http://ref.shahed.ac.ir/stabaii 1198
http://ref.shahed.ac.ir/sharghi 329
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghzadeh 910
http://ref.shahed.ac.ir/sahraeian 751
http://ref.shahed.ac.ir/ghaznavi 1279
http://ref.shahed.ac.ir/karami 731
http://ref.shahed.ac.ir/kazemi 815
http://ref.shahed.ac.ir/nasrabadi 1026
http://ref.shahed.ac.ir/mallahzadeh 766
http://ref.shahed.ac.ir/mahabadi 817
http://ref.shahed.ac.ir/mikaeili 634
http://ref.shahed.ac.ir/nazarzadeh 975
http://ref.shahed.ac.ir/vali 310
http://ref.shahed.ac.ir/omidi 524
http://ref.shahed.ac.ir/amirshekari 321
http://ref.shahed.ac.ir/aminidehaghi 475
http://ref.shahed.ac.ir/torabi 310