همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/rajabian 546
http://ref.shahed.ac.ir/rahmanifar 571
http://ref.shahed.ac.ir/rasouli 671
http://ref.shahed.ac.ir/zarpak 517
http://ref.shahed.ac.ir/sharifi 645
http://ref.shahed.ac.ir/alizadeh 622
http://ref.shahed.ac.ir/kamrani 649
http://ref.shahed.ac.ir/mkarami 595
http://ref.shahed.ac.ir/fkarimi 547
http://ref.shahed.ac.ir/khoshdel 146
http://ref.shahed.ac.ir/lmousavi 722
http://ref.shahed.ac.ir/momeni 492
http://ref.shahed.ac.ir/najafi 530
http://ref.shahed.ac.ir/nasra 511
http://ref.shahed.ac.ir/navidi 683
http://ref.shahed.ac.ir/akhbari 726
http://ref.shahed.ac.ir/akhlaghi 850
http://ref.shahed.ac.ir/ekraminasab 271
http://ref.shahed.ac.ir/bakhshi 748
http://ref.shahed.ac.ir/besmi 642
http://ref.shahed.ac.ir/bashiri 830
http://ref.shahed.ac.ir/behrad 1093
http://ref.shahed.ac.ir/pooyan 715
http://ref.shahed.ac.ir/saghafi 1318
http://ref.shahed.ac.ir/hajfathaliha 362
http://ref.shahed.ac.ir/hassani 742
http://ref.shahed.ac.ir/haghighatdoost 861
http://ref.shahed.ac.ir/mahdavifar 523
http://ref.shahed.ac.ir/dadashzadeh 769
http://ref.shahed.ac.ir/doostari 651
http://ref.shahed.ac.ir/rostami 318
http://ref.shahed.ac.ir/ranjbar 650
http://ref.shahed.ac.ir/sajedi 761
http://ref.shahed.ac.ir/stabaii 1044
http://ref.shahed.ac.ir/sharghi 269
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghzadeh 753
http://ref.shahed.ac.ir/sahraeian 627
http://ref.shahed.ac.ir/ghaznavi 1117
http://ref.shahed.ac.ir/karami 606
http://ref.shahed.ac.ir/kazemi 711
http://ref.shahed.ac.ir/nasrabadi 902
http://ref.shahed.ac.ir/mallahzadeh 639
http://ref.shahed.ac.ir/mahabadi 672
http://ref.shahed.ac.ir/mikaeili 540
http://ref.shahed.ac.ir/nazarzadeh 839
http://ref.shahed.ac.ir/vali 252
http://ref.shahed.ac.ir/omidi 440
http://ref.shahed.ac.ir/amirshekari 270
http://ref.shahed.ac.ir/aminidehaghi 386
http://ref.shahed.ac.ir/torabi 261