همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/rajabian 432
http://ref.shahed.ac.ir/rahmanifar 471
http://ref.shahed.ac.ir/rasouli 549
http://ref.shahed.ac.ir/zarpak 394
http://ref.shahed.ac.ir/sharifi 511
http://ref.shahed.ac.ir/alizadeh 473
http://ref.shahed.ac.ir/kamrani 534
http://ref.shahed.ac.ir/mkarami 465
http://ref.shahed.ac.ir/fkarimi 445
http://ref.shahed.ac.ir/khoshdel 115
http://ref.shahed.ac.ir/lmousavi 556
http://ref.shahed.ac.ir/momeni 375
http://ref.shahed.ac.ir/najafi 415
http://ref.shahed.ac.ir/nasra 384
http://ref.shahed.ac.ir/navidi 519
http://ref.shahed.ac.ir/akhbari 544
http://ref.shahed.ac.ir/akhlaghi 678
http://ref.shahed.ac.ir/ekraminasab 202
http://ref.shahed.ac.ir/bakhshi 579
http://ref.shahed.ac.ir/besmi 495
http://ref.shahed.ac.ir/bashiri 672
http://ref.shahed.ac.ir/behrad 872
http://ref.shahed.ac.ir/pooyan 558
http://ref.shahed.ac.ir/saghafi 1049
http://ref.shahed.ac.ir/hajfathaliha 267
http://ref.shahed.ac.ir/hassani 578
http://ref.shahed.ac.ir/haghighatdoost 650
http://ref.shahed.ac.ir/mahdavifar 374
http://ref.shahed.ac.ir/dadashzadeh 610
http://ref.shahed.ac.ir/doostari 446
http://ref.shahed.ac.ir/rostami 227
http://ref.shahed.ac.ir/ranjbar 484
http://ref.shahed.ac.ir/sajedi 595
http://ref.shahed.ac.ir/stabaii 783
http://ref.shahed.ac.ir/sharghi 204
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghzadeh 556
http://ref.shahed.ac.ir/sahraeian 460
http://ref.shahed.ac.ir/ghaznavi 907
http://ref.shahed.ac.ir/karami 465
http://ref.shahed.ac.ir/kazemi 541
http://ref.shahed.ac.ir/nasrabadi 732
http://ref.shahed.ac.ir/mallahzadeh 507
http://ref.shahed.ac.ir/mahabadi 472
http://ref.shahed.ac.ir/mikaeili 427
http://ref.shahed.ac.ir/nazarzadeh 639
http://ref.shahed.ac.ir/vali 187
http://ref.shahed.ac.ir/omidi 330
http://ref.shahed.ac.ir/amirshekari 231
http://ref.shahed.ac.ir/aminidehaghi 304
http://ref.shahed.ac.ir/torabi 211