همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/arahnama 1161
http://ref.shahed.ac.ir/zarkalam 1042
http://ref.shahed.ac.ir/sadat 931
http://ref.shahed.ac.ir/sobhani 1130
http://ref.shahed.ac.ir/sardari 1221
http://ref.shahed.ac.ir/shairi 982
http://ref.shahed.ac.ir/shemshadi 252
http://ref.shahed.ac.ir/sheykh 761
http://ref.shahed.ac.ir/shoaee 132
http://ref.shahed.ac.ir/safari 1156
http://ref.shahed.ac.ir/talebi 716
http://ref.shahed.ac.ir/abedi 791
http://ref.shahed.ac.ir/ghafari 1037
http://ref.shahed.ac.ir/farahani 1328
http://ref.shahed.ac.ir/forouzanfar 858
http://ref.shahed.ac.ir/fallah 1042
http://ref.shahed.ac.ir/ghazizadeh 889
http://ref.shahed.ac.ir/ghotbi 1006
http://ref.shahed.ac.ir/keshavarz 990
http://ref.shahed.ac.ir/karamzadeh 977
http://ref.shahed.ac.ir/karimian 413
http://ref.shahed.ac.ir/kazimi 513
http://ref.shahed.ac.ir/keshavarzi 691
http://ref.shahed.ac.ir/galyani 380
http://ref.shahed.ac.ir/lavaee 149
http://ref.shahed.ac.ir/amohamadi 682
http://ref.shahed.ac.ir/mosafer 913
http://ref.shahed.ac.ir/morshedi 970
http://ref.shahed.ac.ir/montajebnia 435
http://ref.shahed.ac.ir/rmousavi 863
http://ref.shahed.ac.ir/kmousavi 424
http://ref.shahed.ac.ir/mirzamohamadi 1012
http://ref.shahed.ac.ir/naeenian 715
http://ref.shahed.ac.ir/nazem 843
http://ref.shahed.ac.ir/nasiri 859
http://ref.shahed.ac.ir/hadavi 1070
http://ref.shahed.ac.ir/yaghubi 1143
http://ref.shahed.ac.ir/yektaee 427
http://ref.shahed.ac.ir/mbasadi 436
http://ref.shahed.ac.ir/akbari 559
http://ref.shahed.ac.ir/enami 737
http://ref.shahed.ac.ir/bijani 1091
http://ref.shahed.ac.ir/payamara 327
http://ref.shahed.ac.ir/tari 996
http://ref.shahed.ac.ir/taghizadeh 607
http://ref.shahed.ac.ir/sjavadi 1612
http://ref.shahed.ac.ir/ezati 847
http://ref.shahed.ac.ir/khosravi 757
http://ref.shahed.ac.ir/dolati 1084
http://ref.shahed.ac.ir/raeesi 874