همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/arahnama 737
http://ref.shahed.ac.ir/zarkalam 686
http://ref.shahed.ac.ir/sadat 646
http://ref.shahed.ac.ir/sobhani 683
http://ref.shahed.ac.ir/sardari 828
http://ref.shahed.ac.ir/shairi 660
http://ref.shahed.ac.ir/shemshadi 157
http://ref.shahed.ac.ir/sheykh 497
http://ref.shahed.ac.ir/shoaee 95
http://ref.shahed.ac.ir/safari 777
http://ref.shahed.ac.ir/talebi 465
http://ref.shahed.ac.ir/abedi 540
http://ref.shahed.ac.ir/ghafari 679
http://ref.shahed.ac.ir/farahani 940
http://ref.shahed.ac.ir/forouzanfar 604
http://ref.shahed.ac.ir/fallah 769
http://ref.shahed.ac.ir/ghazizadeh 539
http://ref.shahed.ac.ir/ghotbi 715
http://ref.shahed.ac.ir/keshavarz 675
http://ref.shahed.ac.ir/karamzadeh 661
http://ref.shahed.ac.ir/karimian 223
http://ref.shahed.ac.ir/kazimi 314
http://ref.shahed.ac.ir/keshavarzi 433
http://ref.shahed.ac.ir/galyani 218
http://ref.shahed.ac.ir/lavaee 103
http://ref.shahed.ac.ir/amohamadi 403
http://ref.shahed.ac.ir/mosafer 601
http://ref.shahed.ac.ir/morshedi 620
http://ref.shahed.ac.ir/montajebnia 265
http://ref.shahed.ac.ir/rmousavi 552
http://ref.shahed.ac.ir/kmousavi 273
http://ref.shahed.ac.ir/mirzamohamadi 685
http://ref.shahed.ac.ir/naeenian 515
http://ref.shahed.ac.ir/nazem 534
http://ref.shahed.ac.ir/nasiri 599
http://ref.shahed.ac.ir/hadavi 720
http://ref.shahed.ac.ir/yaghubi 715
http://ref.shahed.ac.ir/yektaee 302
http://ref.shahed.ac.ir/mbasadi 266
http://ref.shahed.ac.ir/akbari 371
http://ref.shahed.ac.ir/enami 517
http://ref.shahed.ac.ir/bijani 714
http://ref.shahed.ac.ir/payamara 202
http://ref.shahed.ac.ir/tari 653
http://ref.shahed.ac.ir/taghizadeh 406
http://ref.shahed.ac.ir/sjavadi 1218
http://ref.shahed.ac.ir/ezati 569
http://ref.shahed.ac.ir/khosravi 435
http://ref.shahed.ac.ir/dolati 742
http://ref.shahed.ac.ir/raeesi 629