همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/arahnama 891
http://ref.shahed.ac.ir/zarkalam 840
http://ref.shahed.ac.ir/sadat 775
http://ref.shahed.ac.ir/sobhani 817
http://ref.shahed.ac.ir/sardari 1008
http://ref.shahed.ac.ir/shairi 806
http://ref.shahed.ac.ir/shemshadi 197
http://ref.shahed.ac.ir/sheykh 611
http://ref.shahed.ac.ir/shoaee 113
http://ref.shahed.ac.ir/safari 958
http://ref.shahed.ac.ir/talebi 559
http://ref.shahed.ac.ir/abedi 645
http://ref.shahed.ac.ir/ghafari 821
http://ref.shahed.ac.ir/farahani 1075
http://ref.shahed.ac.ir/forouzanfar 721
http://ref.shahed.ac.ir/fallah 895
http://ref.shahed.ac.ir/ghazizadeh 652
http://ref.shahed.ac.ir/ghotbi 862
http://ref.shahed.ac.ir/keshavarz 804
http://ref.shahed.ac.ir/karamzadeh 786
http://ref.shahed.ac.ir/karimian 299
http://ref.shahed.ac.ir/kazimi 387
http://ref.shahed.ac.ir/keshavarzi 571
http://ref.shahed.ac.ir/galyani 283
http://ref.shahed.ac.ir/lavaee 124
http://ref.shahed.ac.ir/amohamadi 525
http://ref.shahed.ac.ir/mosafer 729
http://ref.shahed.ac.ir/morshedi 766
http://ref.shahed.ac.ir/montajebnia 335
http://ref.shahed.ac.ir/rmousavi 663
http://ref.shahed.ac.ir/kmousavi 334
http://ref.shahed.ac.ir/mirzamohamadi 803
http://ref.shahed.ac.ir/naeenian 603
http://ref.shahed.ac.ir/nazem 656
http://ref.shahed.ac.ir/nasiri 705
http://ref.shahed.ac.ir/hadavi 886
http://ref.shahed.ac.ir/yaghubi 902
http://ref.shahed.ac.ir/yektaee 349
http://ref.shahed.ac.ir/mbasadi 339
http://ref.shahed.ac.ir/akbari 445
http://ref.shahed.ac.ir/enami 618
http://ref.shahed.ac.ir/bijani 840
http://ref.shahed.ac.ir/payamara 257
http://ref.shahed.ac.ir/tari 806
http://ref.shahed.ac.ir/taghizadeh 486
http://ref.shahed.ac.ir/sjavadi 1369
http://ref.shahed.ac.ir/ezati 689
http://ref.shahed.ac.ir/khosravi 552
http://ref.shahed.ac.ir/dolati 911
http://ref.shahed.ac.ir/raeesi 746