همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/eslami 159
http://ref.shahed.ac.ir/tavasoli 184
http://ref.shahed.ac.ir/jalayer 188
http://ref.shahed.ac.ir/jnaderi 171
http://ref.shahed.ac.ir/jamali 219
http://ref.shahed.ac.ir/haghgou 199
http://ref.shahed.ac.ir/rezvani 152
http://ref.shahed.ac.ir/rouhollahi 159
http://ref.shahed.ac.ir/salari 209
http://ref.shahed.ac.ir/semyari 206
http://ref.shahed.ac.ir/shahoon 192
http://ref.shahed.ac.ir/shayegh 206
http://ref.shahed.ac.ir/shamaee 151
http://ref.shahed.ac.ir/shahab 154
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghi 164
http://ref.shahed.ac.ir/taleghani 200
http://ref.shahed.ac.ir/ashouri 146
http://ref.shahed.ac.ir/abasi 202
http://ref.shahed.ac.ir/kashani 174
http://ref.shahed.ac.ir/mazimi 171
http://ref.shahed.ac.ir/hazimi 164
http://ref.shahed.ac.ir/alihemati 176
http://ref.shahed.ac.ir/isaee 163
http://ref.shahed.ac.ir/faezi 141
http://ref.shahed.ac.ir/keshvad 172
http://ref.shahed.ac.ir/labaf 153
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadib 128
http://ref.shahed.ac.ir/mehran 205
http://ref.shahed.ac.ir/miraghaee 145
http://ref.shahed.ac.ir/mirsalehian 140
http://ref.shahed.ac.ir/nasre 135
http://ref.shahed.ac.ir/nazari 197
http://ref.shahed.ac.ir/nouri 158
http://ref.shahed.ac.ir/honardar 137
http://ref.shahed.ac.ir/akhtari 462
http://ref.shahed.ac.ir/asghari 649
http://ref.shahed.ac.ir/eftekhari 469
http://ref.shahed.ac.ir/bagheri 527
http://ref.shahed.ac.ir/beygi 538
http://ref.shahed.ac.ir/tavajohi 1101
http://ref.shahed.ac.ir/hosseini 446
http://ref.shahed.ac.ir/heydarinasab 762
http://ref.shahed.ac.ir/khademi 473
http://ref.shahed.ac.ir/khodamoradi 251
http://ref.shahed.ac.ir/khalilollahi 400
http://ref.shahed.ac.ir/davoudi 406
http://ref.shahed.ac.ir/zolfaghari 622
http://ref.shahed.ac.ir/rahmani 518
http://ref.shahed.ac.ir/rastegar 644
http://ref.shahed.ac.ir/roshan 967