همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/eslami 310
http://ref.shahed.ac.ir/tavasoli 383
http://ref.shahed.ac.ir/jalayer 357
http://ref.shahed.ac.ir/jnaderi 354
http://ref.shahed.ac.ir/jamali 439
http://ref.shahed.ac.ir/haghgou 389
http://ref.shahed.ac.ir/rezvani 308
http://ref.shahed.ac.ir/rouhollahi 330
http://ref.shahed.ac.ir/salari 351
http://ref.shahed.ac.ir/semyari 403
http://ref.shahed.ac.ir/shahoon 330
http://ref.shahed.ac.ir/shayegh 373
http://ref.shahed.ac.ir/shamaee 282
http://ref.shahed.ac.ir/shahab 321
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghi 329
http://ref.shahed.ac.ir/taleghani 349
http://ref.shahed.ac.ir/ashouri 276
http://ref.shahed.ac.ir/abasi 337
http://ref.shahed.ac.ir/kashani 329
http://ref.shahed.ac.ir/mazimi 360
http://ref.shahed.ac.ir/hazimi 356
http://ref.shahed.ac.ir/alihemati 346
http://ref.shahed.ac.ir/isaee 349
http://ref.shahed.ac.ir/faezi 292
http://ref.shahed.ac.ir/keshvad 316
http://ref.shahed.ac.ir/labaf 332
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadib 207
http://ref.shahed.ac.ir/mehran 427
http://ref.shahed.ac.ir/miraghaee 314
http://ref.shahed.ac.ir/mirsalehian 281
http://ref.shahed.ac.ir/nasre 312
http://ref.shahed.ac.ir/nazari 358
http://ref.shahed.ac.ir/nouri 300
http://ref.shahed.ac.ir/honardar 277
http://ref.shahed.ac.ir/akhtari 636
http://ref.shahed.ac.ir/asghari 853
http://ref.shahed.ac.ir/eftekhari 681
http://ref.shahed.ac.ir/bagheri 827
http://ref.shahed.ac.ir/beygi 816
http://ref.shahed.ac.ir/tavajohi 1580
http://ref.shahed.ac.ir/hosseini 691
http://ref.shahed.ac.ir/heydarinasab 1170
http://ref.shahed.ac.ir/khademi 685
http://ref.shahed.ac.ir/khodamoradi 447
http://ref.shahed.ac.ir/khalilollahi 598
http://ref.shahed.ac.ir/davoudi 648
http://ref.shahed.ac.ir/zolfaghari 932
http://ref.shahed.ac.ir/rahmani 759
http://ref.shahed.ac.ir/rastegar 927
http://ref.shahed.ac.ir/roshan 1477