همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/eslami 65
http://ref.shahed.ac.ir/tavasoli 77
http://ref.shahed.ac.ir/jalayer 66
http://ref.shahed.ac.ir/jnaderi 74
http://ref.shahed.ac.ir/jamali 95
http://ref.shahed.ac.ir/haghgou 84
http://ref.shahed.ac.ir/rezvani 62
http://ref.shahed.ac.ir/rouhollahi 65
http://ref.shahed.ac.ir/salari 94
http://ref.shahed.ac.ir/semyari 89
http://ref.shahed.ac.ir/shahoon 88
http://ref.shahed.ac.ir/shayegh 94
http://ref.shahed.ac.ir/shamaee 52
http://ref.shahed.ac.ir/shahab 58
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghi 70
http://ref.shahed.ac.ir/taleghani 78
http://ref.shahed.ac.ir/ashouri 56
http://ref.shahed.ac.ir/abasi 92
http://ref.shahed.ac.ir/kashani 85
http://ref.shahed.ac.ir/mazimi 71
http://ref.shahed.ac.ir/hazimi 67
http://ref.shahed.ac.ir/alihemati 67
http://ref.shahed.ac.ir/isaee 67
http://ref.shahed.ac.ir/faezi 59
http://ref.shahed.ac.ir/keshvad 79
http://ref.shahed.ac.ir/labaf 59
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadib 86
http://ref.shahed.ac.ir/mehran 77
http://ref.shahed.ac.ir/miraghaee 59
http://ref.shahed.ac.ir/mirsalehian 58
http://ref.shahed.ac.ir/nasre 63
http://ref.shahed.ac.ir/nazari 77
http://ref.shahed.ac.ir/nouri 73
http://ref.shahed.ac.ir/honardar 51
http://ref.shahed.ac.ir/akhtari 252
http://ref.shahed.ac.ir/asghari 370
http://ref.shahed.ac.ir/eftekhari 247
http://ref.shahed.ac.ir/bagheri 306
http://ref.shahed.ac.ir/beygi 280
http://ref.shahed.ac.ir/tavajohi 584
http://ref.shahed.ac.ir/hosseini 234
http://ref.shahed.ac.ir/heydarinasab 404
http://ref.shahed.ac.ir/khademi 231
http://ref.shahed.ac.ir/khodamoradi 114
http://ref.shahed.ac.ir/khalilollahi 210
http://ref.shahed.ac.ir/davoudi 203
http://ref.shahed.ac.ir/zolfaghari 290
http://ref.shahed.ac.ir/rahmani 319
http://ref.shahed.ac.ir/rastegar 329
http://ref.shahed.ac.ir/roshan 423