همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/eslami 102
http://ref.shahed.ac.ir/tavasoli 113
http://ref.shahed.ac.ir/jalayer 109
http://ref.shahed.ac.ir/jnaderi 112
http://ref.shahed.ac.ir/jamali 143
http://ref.shahed.ac.ir/haghgou 122
http://ref.shahed.ac.ir/rezvani 94
http://ref.shahed.ac.ir/rouhollahi 105
http://ref.shahed.ac.ir/salari 138
http://ref.shahed.ac.ir/semyari 135
http://ref.shahed.ac.ir/shahoon 124
http://ref.shahed.ac.ir/shayegh 130
http://ref.shahed.ac.ir/shamaee 82
http://ref.shahed.ac.ir/shahab 88
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghi 104
http://ref.shahed.ac.ir/taleghani 120
http://ref.shahed.ac.ir/ashouri 85
http://ref.shahed.ac.ir/abasi 133
http://ref.shahed.ac.ir/kashani 111
http://ref.shahed.ac.ir/mazimi 101
http://ref.shahed.ac.ir/hazimi 99
http://ref.shahed.ac.ir/alihemati 104
http://ref.shahed.ac.ir/isaee 97
http://ref.shahed.ac.ir/faezi 82
http://ref.shahed.ac.ir/keshvad 111
http://ref.shahed.ac.ir/labaf 82
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadib 99
http://ref.shahed.ac.ir/mehran 123
http://ref.shahed.ac.ir/miraghaee 82
http://ref.shahed.ac.ir/mirsalehian 80
http://ref.shahed.ac.ir/nasre 85
http://ref.shahed.ac.ir/nazari 110
http://ref.shahed.ac.ir/nouri 98
http://ref.shahed.ac.ir/honardar 78
http://ref.shahed.ac.ir/akhtari 344
http://ref.shahed.ac.ir/asghari 533
http://ref.shahed.ac.ir/eftekhari 347
http://ref.shahed.ac.ir/bagheri 427
http://ref.shahed.ac.ir/beygi 383
http://ref.shahed.ac.ir/tavajohi 787
http://ref.shahed.ac.ir/hosseini 333
http://ref.shahed.ac.ir/heydarinasab 579
http://ref.shahed.ac.ir/khademi 341
http://ref.shahed.ac.ir/khodamoradi 171
http://ref.shahed.ac.ir/khalilollahi 288
http://ref.shahed.ac.ir/davoudi 287
http://ref.shahed.ac.ir/zolfaghari 439
http://ref.shahed.ac.ir/rahmani 396
http://ref.shahed.ac.ir/rastegar 486
http://ref.shahed.ac.ir/roshan 695