همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/eslami 234
http://ref.shahed.ac.ir/tavasoli 269
http://ref.shahed.ac.ir/jalayer 280
http://ref.shahed.ac.ir/jnaderi 254
http://ref.shahed.ac.ir/jamali 323
http://ref.shahed.ac.ir/haghgou 290
http://ref.shahed.ac.ir/rezvani 208
http://ref.shahed.ac.ir/rouhollahi 230
http://ref.shahed.ac.ir/salari 272
http://ref.shahed.ac.ir/semyari 298
http://ref.shahed.ac.ir/shahoon 252
http://ref.shahed.ac.ir/shayegh 283
http://ref.shahed.ac.ir/shamaee 206
http://ref.shahed.ac.ir/shahab 219
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghi 237
http://ref.shahed.ac.ir/taleghani 259
http://ref.shahed.ac.ir/ashouri 213
http://ref.shahed.ac.ir/abasi 266
http://ref.shahed.ac.ir/kashani 247
http://ref.shahed.ac.ir/mazimi 255
http://ref.shahed.ac.ir/hazimi 246
http://ref.shahed.ac.ir/alihemati 260
http://ref.shahed.ac.ir/isaee 250
http://ref.shahed.ac.ir/faezi 207
http://ref.shahed.ac.ir/keshvad 245
http://ref.shahed.ac.ir/labaf 240
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadib 165
http://ref.shahed.ac.ir/mehran 301
http://ref.shahed.ac.ir/miraghaee 223
http://ref.shahed.ac.ir/mirsalehian 210
http://ref.shahed.ac.ir/nasre 180
http://ref.shahed.ac.ir/nazari 259
http://ref.shahed.ac.ir/nouri 213
http://ref.shahed.ac.ir/honardar 212
http://ref.shahed.ac.ir/akhtari 545
http://ref.shahed.ac.ir/asghari 741
http://ref.shahed.ac.ir/eftekhari 567
http://ref.shahed.ac.ir/bagheri 645
http://ref.shahed.ac.ir/beygi 661
http://ref.shahed.ac.ir/tavajohi 1290
http://ref.shahed.ac.ir/hosseini 550
http://ref.shahed.ac.ir/heydarinasab 950
http://ref.shahed.ac.ir/khademi 553
http://ref.shahed.ac.ir/khodamoradi 316
http://ref.shahed.ac.ir/khalilollahi 474
http://ref.shahed.ac.ir/davoudi 501
http://ref.shahed.ac.ir/zolfaghari 729
http://ref.shahed.ac.ir/rahmani 617
http://ref.shahed.ac.ir/rastegar 765
http://ref.shahed.ac.ir/roshan 1193