همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/rahmati 717
http://ref.shahed.ac.ir/rafati 540
http://ref.shahed.ac.ir/rohani 605
http://ref.shahed.ac.ir/roghani 673
http://ref.shahed.ac.ir/seyedmortaz 494
http://ref.shahed.ac.ir/shariatpanahi 611
http://ref.shahed.ac.ir/shams 603
http://ref.shahed.ac.ir/sheykhani 570
http://ref.shahed.ac.ir/saderi 659
http://ref.shahed.ac.ir/sedaghat 602
http://ref.shahed.ac.ir/taheri 574
http://ref.shahed.ac.ir/zafarghandi 727
http://ref.shahed.ac.ir/delshad 646
http://ref.shahed.ac.ir/attarpour 665
http://ref.shahed.ac.ir/azimi 759
http://ref.shahed.ac.ir/ghazanfari 852
http://ref.shahed.ac.ir/fakharian 525
http://ref.shahed.ac.ir/farzan 445
http://ref.shahed.ac.ir/farshad 559
http://ref.shahed.ac.ir/foroutan 543
http://ref.shahed.ac.ir/nfallah 358
http://ref.shahed.ac.ir/fallahi 590
http://ref.shahed.ac.ir/ghaedi 565
http://ref.shahed.ac.ir/majd 647
http://ref.shahed.ac.ir/ghasemi 630
http://ref.shahed.ac.ir/ghosian 548
http://ref.shahed.ac.ir/gheyni 626
http://ref.shahed.ac.ir/hkazemi 484
http://ref.shahed.ac.ir/kazemian 568
http://ref.shahed.ac.ir/kiasalari 1049
http://ref.shahed.ac.ir/garshasbi 627
http://ref.shahed.ac.ir/golestanha 527
http://ref.shahed.ac.ir/golfam 506
http://ref.shahed.ac.ir/mozafari 389
http://ref.shahed.ac.ir/moin 587
http://ref.shahed.ac.ir/maarefi 643
http://ref.shahed.ac.ir/moghaddamnia 547
http://ref.shahed.ac.ir/mombeyni 578
http://ref.shahed.ac.ir/moayed 594
http://ref.shahed.ac.ir/mahdibarzi 566
http://ref.shahed.ac.ir/naeini 504
http://ref.shahed.ac.ir/naderi 626
http://ref.shahed.ac.ir/narenjkar 531
http://ref.shahed.ac.ir/naseri 631
http://ref.shahed.ac.ir/nabavi 483
http://ref.shahed.ac.ir/niakan 624
http://ref.shahed.ac.ir/vaezmahdavi 701
http://ref.shahed.ac.ir/hadavand 612
http://ref.shahed.ac.ir/yaraee 640
http://ref.shahed.ac.ir/yarmohammadi 527