همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/zarepour 123
http://ref.shahed.ac.ir/zarepour_en 42
http://ref.shahed.ac.ir/gholami 92
http://ref.shahed.ac.ir/gholami_en 46
http://ref.shahed.ac.ir/m_ahmadi 37
http://ref.shahed.ac.ir/m_ahmadi_en 43