همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/zarepour 572
http://ref.shahed.ac.ir/zarepour_en 219
http://ref.shahed.ac.ir/gholami 367
http://ref.shahed.ac.ir/gholami_en 211
http://ref.shahed.ac.ir/m_ahmadi 206
http://ref.shahed.ac.ir/m_ahmadi_en 182
http://ref.shahed.ac.ir/hamzeh 162
http://ref.shahed.ac.ir/hamzeh_en 150
http://ref.shahed.ac.ir/Iranpoor 162
http://ref.shahed.ac.ir/Iranpoor_en 133
http://ref.shahed.ac.ir/ftalebi 141
http://ref.shahed.ac.ir/ftalebi_en 143
http://ref.shahed.ac.ir/khalesi 227
http://ref.shahed.ac.ir/khalesi_en 159
http://ref.shahed.ac.ir/msharifi 222
http://ref.shahed.ac.ir/msharifi_en 148
http://ref.shahed.ac.ir/talafi 150
http://ref.shahed.ac.ir/talafi_en 137
http://ref.shahed.ac.ir/khalilian 198
http://ref.shahed.ac.ir/khalilian_en 145
http://ref.shahed.ac.ir/ahmadvand 145
http://ref.shahed.ac.ir/ahmadvand_en 138