همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/zarepour 17
http://ref.shahed.ac.ir/zarepour_en 6
http://ref.shahed.ac.ir/gholami 16
http://ref.shahed.ac.ir/gholami_en 7
http://ref.shahed.ac.ir/m_ahmadi 3
http://ref.shahed.ac.ir/m_ahmadi_en 5