همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/zarepour 70
http://ref.shahed.ac.ir/zarepour_en 24
http://ref.shahed.ac.ir/gholami 45
http://ref.shahed.ac.ir/gholami_en 31
http://ref.shahed.ac.ir/m_ahmadi 19
http://ref.shahed.ac.ir/m_ahmadi_en 22