همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/zarepour 319
http://ref.shahed.ac.ir/zarepour_en 136
http://ref.shahed.ac.ir/gholami 213
http://ref.shahed.ac.ir/gholami_en 140
http://ref.shahed.ac.ir/m_ahmadi 134
http://ref.shahed.ac.ir/m_ahmadi_en 128
http://ref.shahed.ac.ir/hamzeh 92
http://ref.shahed.ac.ir/hamzeh_en 91
http://ref.shahed.ac.ir/Iranpoor 88
http://ref.shahed.ac.ir/Iranpoor_en 92
http://ref.shahed.ac.ir/ftalebi 95
http://ref.shahed.ac.ir/ftalebi_en 84
http://ref.shahed.ac.ir/khalesi 109
http://ref.shahed.ac.ir/khalesi_en 93
http://ref.shahed.ac.ir/msharifi 110
http://ref.shahed.ac.ir/msharifi_en 88
http://ref.shahed.ac.ir/talafi 86
http://ref.shahed.ac.ir/talafi_en 89
http://ref.shahed.ac.ir/khalilian 105
http://ref.shahed.ac.ir/khalilian_en 88
http://ref.shahed.ac.ir/ahmadvand 86
http://ref.shahed.ac.ir/ahmadvand_en 84