همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/nourmohammadi_EN 384
http://ref.shahed.ac.ir/nourmohammadi 988
http://ref.shahed.ac.ir/doroudi 1258
http://ref.shahed.ac.ir/doroudi_EN 370
http://ref.shahed.ac.ir/TeacherList 1207
http://ref.shahed.ac.ir/f_keshavarz_EN 414
http://ref.shahed.ac.ir/hoseini_kh 753
http://ref.shahed.ac.ir/hoseini_kh_En 258
http://ref.shahed.ac.ir/zafari 572
http://ref.shahed.ac.ir/zafari_EN 432
http://ref.shahed.ac.ir/aforouzanfar 410
http://ref.shahed.ac.ir/aforouzanfar_EN 156
http://ref.shahed.ac.ir/jafarirad 931
http://ref.shahed.ac.ir/jafarirad 0
http://ref.shahed.ac.ir/jafarirad_en 486
http://ref.shahed.ac.ir/rahimi 571
http://ref.shahed.ac.ir/rahimi_en 220
http://ref.shahed.ac.ir/haghighatdoost_EN 551
http://ref.shahed.ac.ir/movahedi 414
http://ref.shahed.ac.ir/rezaei 421
http://ref.shahed.ac.ir/seyedi 392
http://ref.shahed.ac.ir/afkane 516
http://ref.shahed.ac.ir/khadangi 664
http://ref.shahed.ac.ir/allameh 308
http://ref.shahed.ac.ir/pirani 1022
http://ref.shahed.ac.ir/e_tabatabaei 241
http://ref.shahed.ac.ir/pashaei 363
http://ref.shahed.ac.ir/p_amini 963
http://ref.shahed.ac.ir/eivazi 716
http://ref.shahed.ac.ir/iranzad 295
http://ref.shahed.ac.ir/iranzad_EN 220
http://ref.shahed.ac.ir/sehatpour 297
http://ref.shahed.ac.ir/sehatpour_EN 205
http://ref.shahed.ac.ir/allameh_EN 223
http://ref.shahed.ac.ir/khadangi_en 275
http://ref.shahed.ac.ir/afkane_en 205
http://ref.shahed.ac.ir/seyedi_en 149
http://ref.shahed.ac.ir/rezaei_en 182
http://ref.shahed.ac.ir/movahedi_en 178
http://ref.shahed.ac.ir/pirani_en 324
http://ref.shahed.ac.ir/e_tabatabaei_en 162
http://ref.shahed.ac.ir/pashaei_en 165
http://ref.shahed.ac.ir/p_amini_en 204
http://ref.shahed.ac.ir/rashidi_en 187
http://ref.shahed.ac.ir/mohammadibassir 309
http://ref.shahed.ac.ir/mohammadibassir_en 109
http://ref.shahed.ac.ir/zjafari 323
http://ref.shahed.ac.ir/zjafari_en 140
http://ref.shahed.ac.ir/bahaeddin 97
http://ref.shahed.ac.ir/bahaeddin_en 97