همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/saidiy_EN 290
http://ref.shahed.ac.ir/asgharpour_EN 307
http://ref.shahed.ac.ir/z_bakhshi_EN 329
http://ref.shahed.ac.ir/irohollahi_EN 320
http://ref.shahed.ac.ir/farahbakhsh_EN 356
http://ref.shahed.ac.ir/ebrahimian_EN 334
http://ref.shahed.ac.ir/hajnorouzi_EN 351
http://ref.shahed.ac.ir/nazarigolshan_EN 387
http://ref.shahed.ac.ir/tehranchi_EN 255
http://ref.shahed.ac.ir/rabbasi_EN 329
http://ref.shahed.ac.ir/safarzadeh_EN 419
http://ref.shahed.ac.ir/nourabadi_EN 335
http://ref.shahed.ac.ir/esmaeili_EN 284
http://ref.shahed.ac.ir/mnaderi_EN 329
http://ref.shahed.ac.ir/hkarami_EN 305
http://ref.shahed.ac.ir/tabatabaei_EN 338
http://ref.shahed.ac.ir/hakimaneh_EN 285
http://ref.shahed.ac.ir/hashemi_EN 312
http://ref.shahed.ac.ir/ghahremani_EN 394
http://ref.shahed.ac.ir/emousavi_EN 495
http://ref.shahed.ac.ir/jahanbin_EN 246
http://ref.shahed.ac.ir/hasannia_EN 300
http://ref.shahed.ac.ir/dehghan_EN 266
http://ref.shahed.ac.ir/bayat_EN 536
http://ref.shahed.ac.ir/zamani_EN 449
http://ref.shahed.ac.ir/mansouri_EN 453
http://ref.shahed.ac.ir/meraati_EN 260
http://ref.shahed.ac.ir/mesmaeili_EN 262
http://ref.shahed.ac.ir/hghafari_EN 273
http://ref.shahed.ac.ir/seyedhoseini_EN 269
http://ref.shahed.ac.ir/vaezi_EN 385
http://ref.shahed.ac.ir/khodadi_EN 296
http://ref.shahed.ac.ir/z_azizi_EN 229
http://ref.shahed.ac.ir/dibaei_EN 377
http://ref.shahed.ac.ir/namdar_khojasteh_EN 292
http://ref.shahed.ac.ir/rojhani_EN 313
http://ref.shahed.ac.ir/alijaniha_EN 270
http://ref.shahed.ac.ir/masoudian_EN 270
http://ref.shahed.ac.ir/hoseini_EN 303
http://ref.shahed.ac.ir/samadi_EN 0
http://ref.shahed.ac.ir/abdollahi_EN 290
http://ref.shahed.ac.ir/a_habibi_EN 399
http://ref.shahed.ac.ir/eyvazi_EN 84
http://ref.shahed.ac.ir/ehsanpour_EN 292
http://ref.shahed.ac.ir/keshavarz_EN 0
http://ref.shahed.ac.ir/lohrasbi_EN 555
http://ref.shahed.ac.ir/salehi_EN 234
http://ref.shahed.ac.ir/habibirad_EN 301
http://ref.shahed.ac.ir/noroozi 1296
http://ref.shahed.ac.ir/noroozi_EN 772