همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/rostami_EN 247
http://ref.shahed.ac.ir/ranjbar_EN 250
http://ref.shahed.ac.ir/sajedi_EN 288
http://ref.shahed.ac.ir/stabaii_EN 286
http://ref.shahed.ac.ir/sharghi_EN 189
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghzadeh_EN 269
http://ref.shahed.ac.ir/sahraeian_EN 282
http://ref.shahed.ac.ir/ghaznavi_EN 426
http://ref.shahed.ac.ir/karami_EN 241
http://ref.shahed.ac.ir/kazemi_EN 366
http://ref.shahed.ac.ir/nasrabadi_EN 321
http://ref.shahed.ac.ir/mallahzadeh_EN 314
http://ref.shahed.ac.ir/mahabadi_EN 318
http://ref.shahed.ac.ir/mikaeili_EN 281
http://ref.shahed.ac.ir/nazarzadeh_EN 282
http://ref.shahed.ac.ir/vali_EN 255
http://ref.shahed.ac.ir/omidi_EN 397
http://ref.shahed.ac.ir/amirshekari_EN 229
http://ref.shahed.ac.ir/aminidehaghi_EN 320
http://ref.shahed.ac.ir/torabi_EN 236
http://ref.shahed.ac.ir/habibi_EN 278
http://ref.shahed.ac.ir/khangholi_EN 221
http://ref.shahed.ac.ir/rezaee_EN 256
http://ref.shahed.ac.ir/rezazadeh_EN 276
http://ref.shahed.ac.ir/roodpeyma_EN 232
http://ref.shahed.ac.ir/abasipour_EN 248
http://ref.shahed.ac.ir/askarianzadeh_EN 251
http://ref.shahed.ac.ir/fotoukian_EN 294
http://ref.shahed.ac.ir/filizadeh_EN 228
http://ref.shahed.ac.ir/ghanbari_EN 203
http://ref.shahed.ac.ir/kordenaeej_EN 265
http://ref.shahed.ac.ir/jkarimi_EN 263
http://ref.shahed.ac.ir/miransari_EN 211
http://ref.shahed.ac.ir/naji_EN 289
http://ref.shahed.ac.ir/masadi_EN 188
http://ref.shahed.ac.ir/afshari_EN 205
http://ref.shahed.ac.ir/eghbali_EN 215
http://ref.shahed.ac.ir/emamifar_EN 222
http://ref.shahed.ac.ir/purezaian_EN 206
http://ref.shahed.ac.ir/teymouri_EN 165
http://ref.shahed.ac.ir/chareie_EN 179
http://ref.shahed.ac.ir/chalipa_EN 197
http://ref.shahed.ac.ir/haseli_EN 185
http://ref.shahed.ac.ir/mrajabi_EN 182
http://ref.shahed.ac.ir/shirazi_EN 196
http://ref.shahed.ac.ir/hsadeghi_EN 176
http://ref.shahed.ac.ir/kghazizadeh_EN 212
http://ref.shahed.ac.ir/mohammadian_EN 190
http://ref.shahed.ac.ir/marasy_EN 221
http://ref.shahed.ac.ir/nadalian_EN 206