همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/rostami_EN 343
http://ref.shahed.ac.ir/ranjbar_EN 342
http://ref.shahed.ac.ir/sajedi_EN 365
http://ref.shahed.ac.ir/stabaii_EN 373
http://ref.shahed.ac.ir/sharghi_EN 272
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghzadeh_EN 342
http://ref.shahed.ac.ir/sahraeian_EN 371
http://ref.shahed.ac.ir/ghaznavi_EN 517
http://ref.shahed.ac.ir/karami_EN 316
http://ref.shahed.ac.ir/kazemi_EN 463
http://ref.shahed.ac.ir/nasrabadi_EN 483
http://ref.shahed.ac.ir/mallahzadeh_EN 438
http://ref.shahed.ac.ir/mahabadi_EN 420
http://ref.shahed.ac.ir/mikaeili_EN 370
http://ref.shahed.ac.ir/nazarzadeh_EN 380
http://ref.shahed.ac.ir/vali_EN 334
http://ref.shahed.ac.ir/omidi_EN 488
http://ref.shahed.ac.ir/amirshekari_EN 312
http://ref.shahed.ac.ir/aminidehaghi_EN 409
http://ref.shahed.ac.ir/torabi_EN 309
http://ref.shahed.ac.ir/habibi_EN 350
http://ref.shahed.ac.ir/khangholi_EN 296
http://ref.shahed.ac.ir/rezaee_EN 332
http://ref.shahed.ac.ir/rezazadeh_EN 376
http://ref.shahed.ac.ir/roodpeyma_EN 305
http://ref.shahed.ac.ir/abasipour_EN 326
http://ref.shahed.ac.ir/askarianzadeh_EN 326
http://ref.shahed.ac.ir/fotoukian_EN 380
http://ref.shahed.ac.ir/filizadeh_EN 302
http://ref.shahed.ac.ir/ghanbari_EN 293
http://ref.shahed.ac.ir/kordenaeej_EN 351
http://ref.shahed.ac.ir/jkarimi_EN 334
http://ref.shahed.ac.ir/miransari_EN 310
http://ref.shahed.ac.ir/naji_EN 373
http://ref.shahed.ac.ir/masadi_EN 269
http://ref.shahed.ac.ir/afshari_EN 281
http://ref.shahed.ac.ir/eghbali_EN 285
http://ref.shahed.ac.ir/emamifar_EN 291
http://ref.shahed.ac.ir/purezaian_EN 281
http://ref.shahed.ac.ir/teymouri_EN 232
http://ref.shahed.ac.ir/chareie_EN 243
http://ref.shahed.ac.ir/chalipa_EN 264
http://ref.shahed.ac.ir/haseli_EN 234
http://ref.shahed.ac.ir/mrajabi_EN 255
http://ref.shahed.ac.ir/shirazi_EN 275
http://ref.shahed.ac.ir/hsadeghi_EN 260
http://ref.shahed.ac.ir/kghazizadeh_EN 288
http://ref.shahed.ac.ir/mohammadian_EN 256
http://ref.shahed.ac.ir/marasy_EN 295
http://ref.shahed.ac.ir/nadalian_EN 282