همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/rmousavi_EN 242
http://ref.shahed.ac.ir/kmousavi_EN 183
http://ref.shahed.ac.ir/mirzamohamadi_EN 307
http://ref.shahed.ac.ir/naeenian_EN 221
http://ref.shahed.ac.ir/nazem_EN 289
http://ref.shahed.ac.ir/nasiri_EN 275
http://ref.shahed.ac.ir/hadavi_EN 275
http://ref.shahed.ac.ir/yaghubi_EN 208
http://ref.shahed.ac.ir/yektaee_EN 213
http://ref.shahed.ac.ir/mbasadi_EN 248
http://ref.shahed.ac.ir/akbari_EN 230
http://ref.shahed.ac.ir/enami_EN 271
http://ref.shahed.ac.ir/bijani_EN 335
http://ref.shahed.ac.ir/payamara_EN 193
http://ref.shahed.ac.ir/tari_EN 301
http://ref.shahed.ac.ir/taghizadeh_EN 217
http://ref.shahed.ac.ir/sjavadi_EN 404
http://ref.shahed.ac.ir/ezati_EN 292
http://ref.shahed.ac.ir/khosravi_EN 210
http://ref.shahed.ac.ir/dolati_EN 419
http://ref.shahed.ac.ir/raeesi_EN 342
http://ref.shahed.ac.ir/rajabian_EN 291
http://ref.shahed.ac.ir/rahmanifar_EN 263
http://ref.shahed.ac.ir/rasouli_EN 395
http://ref.shahed.ac.ir/zarpak_EN 265
http://ref.shahed.ac.ir/sharifi_EN 288
http://ref.shahed.ac.ir/alizadeh_EN 300
http://ref.shahed.ac.ir/kamrani_EN 398
http://ref.shahed.ac.ir/mkarami_EN 274
http://ref.shahed.ac.ir/fkarimi_EN 291
http://ref.shahed.ac.ir/khoshdel_EN 178
http://ref.shahed.ac.ir/lmousavi_EN 315
http://ref.shahed.ac.ir/momeni_EN 241
http://ref.shahed.ac.ir/najafi_EN 297
http://ref.shahed.ac.ir/nasra_EN 244
http://ref.shahed.ac.ir/navidi_EN 280
http://ref.shahed.ac.ir/akhbari_EN 308
http://ref.shahed.ac.ir/akhlaghi_EN 350
http://ref.shahed.ac.ir/ekraminasab_EN 200
http://ref.shahed.ac.ir/bakhshi_EN 319
http://ref.shahed.ac.ir/besmi_EN 283
http://ref.shahed.ac.ir/bashiri_EN 294
http://ref.shahed.ac.ir/behrad_EN 326
http://ref.shahed.ac.ir/pooyan_EN 297
http://ref.shahed.ac.ir/saghafi_EN 324
http://ref.shahed.ac.ir/hajfathaliha_EN 192
http://ref.shahed.ac.ir/hassani_EN 309
http://ref.shahed.ac.ir/mahdavifar_EN 256
http://ref.shahed.ac.ir/dadashzadeh_EN 310
http://ref.shahed.ac.ir/doostari_EN 290