همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/rmousavi_EN 309
http://ref.shahed.ac.ir/kmousavi_EN 242
http://ref.shahed.ac.ir/mirzamohamadi_EN 399
http://ref.shahed.ac.ir/naeenian_EN 287
http://ref.shahed.ac.ir/nazem_EN 352
http://ref.shahed.ac.ir/nasiri_EN 386
http://ref.shahed.ac.ir/hadavi_EN 340
http://ref.shahed.ac.ir/yaghubi_EN 274
http://ref.shahed.ac.ir/yektaee_EN 290
http://ref.shahed.ac.ir/mbasadi_EN 325
http://ref.shahed.ac.ir/akbari_EN 306
http://ref.shahed.ac.ir/enami_EN 351
http://ref.shahed.ac.ir/bijani_EN 433
http://ref.shahed.ac.ir/payamara_EN 255
http://ref.shahed.ac.ir/tari_EN 391
http://ref.shahed.ac.ir/taghizadeh_EN 290
http://ref.shahed.ac.ir/sjavadi_EN 533
http://ref.shahed.ac.ir/ezati_EN 370
http://ref.shahed.ac.ir/khosravi_EN 294
http://ref.shahed.ac.ir/dolati_EN 505
http://ref.shahed.ac.ir/raeesi_EN 430
http://ref.shahed.ac.ir/rajabian_EN 390
http://ref.shahed.ac.ir/rahmanifar_EN 340
http://ref.shahed.ac.ir/rasouli_EN 513
http://ref.shahed.ac.ir/zarpak_EN 334
http://ref.shahed.ac.ir/sharifi_EN 372
http://ref.shahed.ac.ir/alizadeh_EN 434
http://ref.shahed.ac.ir/kamrani_EN 532
http://ref.shahed.ac.ir/mkarami_EN 360
http://ref.shahed.ac.ir/fkarimi_EN 373
http://ref.shahed.ac.ir/khoshdel_EN 246
http://ref.shahed.ac.ir/lmousavi_EN 428
http://ref.shahed.ac.ir/momeni_EN 332
http://ref.shahed.ac.ir/najafi_EN 398
http://ref.shahed.ac.ir/nasra_EN 331
http://ref.shahed.ac.ir/navidi_EN 376
http://ref.shahed.ac.ir/akhbari_EN 415
http://ref.shahed.ac.ir/akhlaghi_EN 437
http://ref.shahed.ac.ir/ekraminasab_EN 275
http://ref.shahed.ac.ir/bakhshi_EN 438
http://ref.shahed.ac.ir/besmi_EN 373
http://ref.shahed.ac.ir/bashiri_EN 412
http://ref.shahed.ac.ir/behrad_EN 416
http://ref.shahed.ac.ir/pooyan_EN 396
http://ref.shahed.ac.ir/saghafi_EN 402
http://ref.shahed.ac.ir/hajfathaliha_EN 274
http://ref.shahed.ac.ir/hassani_EN 428
http://ref.shahed.ac.ir/mahdavifar_EN 346
http://ref.shahed.ac.ir/dadashzadeh_EN 433
http://ref.shahed.ac.ir/doostari_EN 386