همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/kiasalari_EN 245
http://ref.shahed.ac.ir/garshasbi_EN 222
http://ref.shahed.ac.ir/golestanha_EN 198
http://ref.shahed.ac.ir/golfam_EN 214
http://ref.shahed.ac.ir/mozafari_EN 187
http://ref.shahed.ac.ir/moin_EN 225
http://ref.shahed.ac.ir/maarefi_EN 192
http://ref.shahed.ac.ir/moghaddamnia_EN 224
http://ref.shahed.ac.ir/mombeyni_EN 188
http://ref.shahed.ac.ir/moayed_EN 217
http://ref.shahed.ac.ir/mahdibarzi_EN 194
http://ref.shahed.ac.ir/naeini_EN 208
http://ref.shahed.ac.ir/naderi_EN 208
http://ref.shahed.ac.ir/narenjkar_EN 188
http://ref.shahed.ac.ir/naseri_EN 271
http://ref.shahed.ac.ir/nabavi_EN 201
http://ref.shahed.ac.ir/niakan_EN 228
http://ref.shahed.ac.ir/vaezmahdavi_EN 228
http://ref.shahed.ac.ir/hadavand_EN 218
http://ref.shahed.ac.ir/yaraee_EN 235
http://ref.shahed.ac.ir/yarmohammadi_EN 227
http://ref.shahed.ac.ir/eslami_EN 177
http://ref.shahed.ac.ir/tavasoli_EN 171
http://ref.shahed.ac.ir/jalayer_EN 166
http://ref.shahed.ac.ir/jnaderi_EN 228
http://ref.shahed.ac.ir/jamali_EN 192
http://ref.shahed.ac.ir/haghgou_EN 186
http://ref.shahed.ac.ir/rezvani_EN 195
http://ref.shahed.ac.ir/rouhollahi_EN 172
http://ref.shahed.ac.ir/salari_EN 202
http://ref.shahed.ac.ir/semyari_EN 203
http://ref.shahed.ac.ir/shahoon_EN 188
http://ref.shahed.ac.ir/shayegh_EN 194
http://ref.shahed.ac.ir/shamaee_EN 182
http://ref.shahed.ac.ir/shahab_EN 185
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghi_EN 190
http://ref.shahed.ac.ir/taleghani_EN 219
http://ref.shahed.ac.ir/ashouri_EN 170
http://ref.shahed.ac.ir/abasi_EN 206
http://ref.shahed.ac.ir/kashani_EN 188
http://ref.shahed.ac.ir/mazimi_EN 180
http://ref.shahed.ac.ir/hazimi_EN 172
http://ref.shahed.ac.ir/alihemati_EN 163
http://ref.shahed.ac.ir/isaee_EN 192
http://ref.shahed.ac.ir/faezi_EN 183
http://ref.shahed.ac.ir/keshvad_EN 173
http://ref.shahed.ac.ir/labaf_EN 185
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadib_EN 178
http://ref.shahed.ac.ir/mehran_EN 192
http://ref.shahed.ac.ir/miraghaee_EN 173