همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/kiasalari_EN 218
http://ref.shahed.ac.ir/garshasbi_EN 196
http://ref.shahed.ac.ir/golestanha_EN 175
http://ref.shahed.ac.ir/golfam_EN 194
http://ref.shahed.ac.ir/mozafari_EN 163
http://ref.shahed.ac.ir/moin_EN 203
http://ref.shahed.ac.ir/maarefi_EN 166
http://ref.shahed.ac.ir/moghaddamnia_EN 201
http://ref.shahed.ac.ir/mombeyni_EN 163
http://ref.shahed.ac.ir/moayed_EN 193
http://ref.shahed.ac.ir/mahdibarzi_EN 175
http://ref.shahed.ac.ir/naeini_EN 187
http://ref.shahed.ac.ir/naderi_EN 184
http://ref.shahed.ac.ir/narenjkar_EN 167
http://ref.shahed.ac.ir/naseri_EN 230
http://ref.shahed.ac.ir/nabavi_EN 176
http://ref.shahed.ac.ir/niakan_EN 194
http://ref.shahed.ac.ir/vaezmahdavi_EN 199
http://ref.shahed.ac.ir/hadavand_EN 186
http://ref.shahed.ac.ir/yaraee_EN 207
http://ref.shahed.ac.ir/yarmohammadi_EN 207
http://ref.shahed.ac.ir/eslami_EN 152
http://ref.shahed.ac.ir/tavasoli_EN 150
http://ref.shahed.ac.ir/jalayer_EN 148
http://ref.shahed.ac.ir/jnaderi_EN 196
http://ref.shahed.ac.ir/jamali_EN 165
http://ref.shahed.ac.ir/haghgou_EN 161
http://ref.shahed.ac.ir/rezvani_EN 168
http://ref.shahed.ac.ir/rouhollahi_EN 153
http://ref.shahed.ac.ir/salari_EN 176
http://ref.shahed.ac.ir/semyari_EN 167
http://ref.shahed.ac.ir/shahoon_EN 155
http://ref.shahed.ac.ir/shayegh_EN 170
http://ref.shahed.ac.ir/shamaee_EN 153
http://ref.shahed.ac.ir/shahab_EN 156
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghi_EN 167
http://ref.shahed.ac.ir/taleghani_EN 190
http://ref.shahed.ac.ir/ashouri_EN 149
http://ref.shahed.ac.ir/abasi_EN 177
http://ref.shahed.ac.ir/kashani_EN 163
http://ref.shahed.ac.ir/mazimi_EN 158
http://ref.shahed.ac.ir/hazimi_EN 148
http://ref.shahed.ac.ir/alihemati_EN 142
http://ref.shahed.ac.ir/isaee_EN 168
http://ref.shahed.ac.ir/faezi_EN 155
http://ref.shahed.ac.ir/keshvad_EN 153
http://ref.shahed.ac.ir/labaf_EN 162
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadib_EN 168
http://ref.shahed.ac.ir/mehran_EN 165
http://ref.shahed.ac.ir/miraghaee_EN 147