همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/kiasalari_EN 159
http://ref.shahed.ac.ir/garshasbi_EN 130
http://ref.shahed.ac.ir/golestanha_EN 111
http://ref.shahed.ac.ir/golfam_EN 140
http://ref.shahed.ac.ir/mozafari_EN 110
http://ref.shahed.ac.ir/moin_EN 136
http://ref.shahed.ac.ir/maarefi_EN 108
http://ref.shahed.ac.ir/moghaddamnia_EN 131
http://ref.shahed.ac.ir/mombeyni_EN 107
http://ref.shahed.ac.ir/moayed_EN 125
http://ref.shahed.ac.ir/mahdibarzi_EN 118
http://ref.shahed.ac.ir/naeini_EN 124
http://ref.shahed.ac.ir/naderi_EN 114
http://ref.shahed.ac.ir/narenjkar_EN 114
http://ref.shahed.ac.ir/naseri_EN 150
http://ref.shahed.ac.ir/nabavi_EN 104
http://ref.shahed.ac.ir/niakan_EN 122
http://ref.shahed.ac.ir/vaezmahdavi_EN 140
http://ref.shahed.ac.ir/hadavand_EN 111
http://ref.shahed.ac.ir/yaraee_EN 129
http://ref.shahed.ac.ir/yarmohammadi_EN 137
http://ref.shahed.ac.ir/eslami_EN 96
http://ref.shahed.ac.ir/tavasoli_EN 96
http://ref.shahed.ac.ir/jalayer_EN 102
http://ref.shahed.ac.ir/jnaderi_EN 107
http://ref.shahed.ac.ir/jamali_EN 102
http://ref.shahed.ac.ir/haghgou_EN 98
http://ref.shahed.ac.ir/rezvani_EN 104
http://ref.shahed.ac.ir/rouhollahi_EN 96
http://ref.shahed.ac.ir/salari_EN 103
http://ref.shahed.ac.ir/semyari_EN 104
http://ref.shahed.ac.ir/shahoon_EN 96
http://ref.shahed.ac.ir/shayegh_EN 104
http://ref.shahed.ac.ir/shamaee_EN 93
http://ref.shahed.ac.ir/shahab_EN 94
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghi_EN 101
http://ref.shahed.ac.ir/taleghani_EN 125
http://ref.shahed.ac.ir/ashouri_EN 89
http://ref.shahed.ac.ir/abasi_EN 105
http://ref.shahed.ac.ir/kashani_EN 101
http://ref.shahed.ac.ir/mazimi_EN 103
http://ref.shahed.ac.ir/hazimi_EN 91
http://ref.shahed.ac.ir/alihemati_EN 87
http://ref.shahed.ac.ir/isaee_EN 111
http://ref.shahed.ac.ir/faezi_EN 95
http://ref.shahed.ac.ir/keshvad_EN 105
http://ref.shahed.ac.ir/labaf_EN 101
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadib_EN 113
http://ref.shahed.ac.ir/mehran_EN 111
http://ref.shahed.ac.ir/miraghaee_EN 92