همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/kiasalari_EN 112
http://ref.shahed.ac.ir/garshasbi_EN 86
http://ref.shahed.ac.ir/golestanha_EN 71
http://ref.shahed.ac.ir/golfam_EN 99
http://ref.shahed.ac.ir/mozafari_EN 70
http://ref.shahed.ac.ir/moin_EN 85
http://ref.shahed.ac.ir/maarefi_EN 66
http://ref.shahed.ac.ir/moghaddamnia_EN 80
http://ref.shahed.ac.ir/mombeyni_EN 63
http://ref.shahed.ac.ir/moayed_EN 78
http://ref.shahed.ac.ir/mahdibarzi_EN 76
http://ref.shahed.ac.ir/naeini_EN 75
http://ref.shahed.ac.ir/naderi_EN 69
http://ref.shahed.ac.ir/narenjkar_EN 72
http://ref.shahed.ac.ir/naseri_EN 88
http://ref.shahed.ac.ir/nabavi_EN 69
http://ref.shahed.ac.ir/niakan_EN 70
http://ref.shahed.ac.ir/vaezmahdavi_EN 88
http://ref.shahed.ac.ir/hadavand_EN 71
http://ref.shahed.ac.ir/yaraee_EN 84
http://ref.shahed.ac.ir/yarmohammadi_EN 81
http://ref.shahed.ac.ir/eslami_EN 58
http://ref.shahed.ac.ir/tavasoli_EN 69
http://ref.shahed.ac.ir/jalayer_EN 66
http://ref.shahed.ac.ir/jnaderi_EN 68
http://ref.shahed.ac.ir/jamali_EN 62
http://ref.shahed.ac.ir/haghgou_EN 59
http://ref.shahed.ac.ir/rezvani_EN 70
http://ref.shahed.ac.ir/rouhollahi_EN 62
http://ref.shahed.ac.ir/salari_EN 72
http://ref.shahed.ac.ir/semyari_EN 64
http://ref.shahed.ac.ir/shahoon_EN 69
http://ref.shahed.ac.ir/shayegh_EN 70
http://ref.shahed.ac.ir/shamaee_EN 63
http://ref.shahed.ac.ir/shahab_EN 59
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghi_EN 63
http://ref.shahed.ac.ir/taleghani_EN 77
http://ref.shahed.ac.ir/ashouri_EN 56
http://ref.shahed.ac.ir/abasi_EN 64
http://ref.shahed.ac.ir/kashani_EN 63
http://ref.shahed.ac.ir/mazimi_EN 67
http://ref.shahed.ac.ir/hazimi_EN 57
http://ref.shahed.ac.ir/alihemati_EN 55
http://ref.shahed.ac.ir/isaee_EN 75
http://ref.shahed.ac.ir/faezi_EN 63
http://ref.shahed.ac.ir/keshvad_EN 69
http://ref.shahed.ac.ir/labaf_EN 67
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadib_EN 93
http://ref.shahed.ac.ir/mehran_EN 67
http://ref.shahed.ac.ir/miraghaee_EN 64