همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/kiasalari_EN 325
http://ref.shahed.ac.ir/garshasbi_EN 317
http://ref.shahed.ac.ir/golestanha_EN 296
http://ref.shahed.ac.ir/golfam_EN 288
http://ref.shahed.ac.ir/mozafari_EN 279
http://ref.shahed.ac.ir/moin_EN 332
http://ref.shahed.ac.ir/maarefi_EN 264
http://ref.shahed.ac.ir/moghaddamnia_EN 332
http://ref.shahed.ac.ir/mombeyni_EN 278
http://ref.shahed.ac.ir/moayed_EN 308
http://ref.shahed.ac.ir/mahdibarzi_EN 270
http://ref.shahed.ac.ir/naeini_EN 291
http://ref.shahed.ac.ir/naderi_EN 284
http://ref.shahed.ac.ir/narenjkar_EN 259
http://ref.shahed.ac.ir/naseri_EN 391
http://ref.shahed.ac.ir/nabavi_EN 287
http://ref.shahed.ac.ir/niakan_EN 336
http://ref.shahed.ac.ir/vaezmahdavi_EN 338
http://ref.shahed.ac.ir/hadavand_EN 301
http://ref.shahed.ac.ir/yaraee_EN 330
http://ref.shahed.ac.ir/yarmohammadi_EN 314
http://ref.shahed.ac.ir/eslami_EN 255
http://ref.shahed.ac.ir/tavasoli_EN 267
http://ref.shahed.ac.ir/jalayer_EN 236
http://ref.shahed.ac.ir/jnaderi_EN 324
http://ref.shahed.ac.ir/jamali_EN 279
http://ref.shahed.ac.ir/haghgou_EN 276
http://ref.shahed.ac.ir/rezvani_EN 294
http://ref.shahed.ac.ir/rouhollahi_EN 259
http://ref.shahed.ac.ir/salari_EN 287
http://ref.shahed.ac.ir/semyari_EN 293
http://ref.shahed.ac.ir/shahoon_EN 282
http://ref.shahed.ac.ir/shayegh_EN 281
http://ref.shahed.ac.ir/shamaee_EN 281
http://ref.shahed.ac.ir/shahab_EN 278
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghi_EN 277
http://ref.shahed.ac.ir/taleghani_EN 330
http://ref.shahed.ac.ir/ashouri_EN 253
http://ref.shahed.ac.ir/abasi_EN 297
http://ref.shahed.ac.ir/kashani_EN 276
http://ref.shahed.ac.ir/mazimi_EN 266
http://ref.shahed.ac.ir/hazimi_EN 258
http://ref.shahed.ac.ir/alihemati_EN 235
http://ref.shahed.ac.ir/isaee_EN 276
http://ref.shahed.ac.ir/faezi_EN 278
http://ref.shahed.ac.ir/keshvad_EN 253
http://ref.shahed.ac.ir/labaf_EN 267
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadib_EN 209
http://ref.shahed.ac.ir/mehran_EN 276
http://ref.shahed.ac.ir/miraghaee_EN 281