همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/kiasalari_EN 196
http://ref.shahed.ac.ir/garshasbi_EN 179
http://ref.shahed.ac.ir/golestanha_EN 155
http://ref.shahed.ac.ir/golfam_EN 176
http://ref.shahed.ac.ir/mozafari_EN 145
http://ref.shahed.ac.ir/moin_EN 182
http://ref.shahed.ac.ir/maarefi_EN 149
http://ref.shahed.ac.ir/moghaddamnia_EN 175
http://ref.shahed.ac.ir/mombeyni_EN 143
http://ref.shahed.ac.ir/moayed_EN 171
http://ref.shahed.ac.ir/mahdibarzi_EN 153
http://ref.shahed.ac.ir/naeini_EN 162
http://ref.shahed.ac.ir/naderi_EN 157
http://ref.shahed.ac.ir/narenjkar_EN 147
http://ref.shahed.ac.ir/naseri_EN 205
http://ref.shahed.ac.ir/nabavi_EN 150
http://ref.shahed.ac.ir/niakan_EN 170
http://ref.shahed.ac.ir/vaezmahdavi_EN 179
http://ref.shahed.ac.ir/hadavand_EN 163
http://ref.shahed.ac.ir/yaraee_EN 185
http://ref.shahed.ac.ir/yarmohammadi_EN 185
http://ref.shahed.ac.ir/eslami_EN 133
http://ref.shahed.ac.ir/tavasoli_EN 136
http://ref.shahed.ac.ir/jalayer_EN 132
http://ref.shahed.ac.ir/jnaderi_EN 175
http://ref.shahed.ac.ir/jamali_EN 141
http://ref.shahed.ac.ir/haghgou_EN 140
http://ref.shahed.ac.ir/rezvani_EN 148
http://ref.shahed.ac.ir/rouhollahi_EN 134
http://ref.shahed.ac.ir/salari_EN 157
http://ref.shahed.ac.ir/semyari_EN 149
http://ref.shahed.ac.ir/shahoon_EN 136
http://ref.shahed.ac.ir/shayegh_EN 145
http://ref.shahed.ac.ir/shamaee_EN 137
http://ref.shahed.ac.ir/shahab_EN 136
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghi_EN 141
http://ref.shahed.ac.ir/taleghani_EN 167
http://ref.shahed.ac.ir/ashouri_EN 128
http://ref.shahed.ac.ir/abasi_EN 154
http://ref.shahed.ac.ir/kashani_EN 138
http://ref.shahed.ac.ir/mazimi_EN 140
http://ref.shahed.ac.ir/hazimi_EN 129
http://ref.shahed.ac.ir/alihemati_EN 121
http://ref.shahed.ac.ir/isaee_EN 147
http://ref.shahed.ac.ir/faezi_EN 127
http://ref.shahed.ac.ir/keshvad_EN 131
http://ref.shahed.ac.ir/labaf_EN 140
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadib_EN 159
http://ref.shahed.ac.ir/mehran_EN 144
http://ref.shahed.ac.ir/miraghaee_EN 131