همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/kiasalari_EN 264
http://ref.shahed.ac.ir/garshasbi_EN 252
http://ref.shahed.ac.ir/golestanha_EN 228
http://ref.shahed.ac.ir/golfam_EN 235
http://ref.shahed.ac.ir/mozafari_EN 209
http://ref.shahed.ac.ir/moin_EN 262
http://ref.shahed.ac.ir/maarefi_EN 208
http://ref.shahed.ac.ir/moghaddamnia_EN 266
http://ref.shahed.ac.ir/mombeyni_EN 207
http://ref.shahed.ac.ir/moayed_EN 244
http://ref.shahed.ac.ir/mahdibarzi_EN 214
http://ref.shahed.ac.ir/naeini_EN 227
http://ref.shahed.ac.ir/naderi_EN 227
http://ref.shahed.ac.ir/narenjkar_EN 202
http://ref.shahed.ac.ir/naseri_EN 304
http://ref.shahed.ac.ir/nabavi_EN 230
http://ref.shahed.ac.ir/niakan_EN 259
http://ref.shahed.ac.ir/vaezmahdavi_EN 255
http://ref.shahed.ac.ir/hadavand_EN 238
http://ref.shahed.ac.ir/yaraee_EN 255
http://ref.shahed.ac.ir/yarmohammadi_EN 249
http://ref.shahed.ac.ir/eslami_EN 196
http://ref.shahed.ac.ir/tavasoli_EN 196
http://ref.shahed.ac.ir/jalayer_EN 185
http://ref.shahed.ac.ir/jnaderi_EN 250
http://ref.shahed.ac.ir/jamali_EN 214
http://ref.shahed.ac.ir/haghgou_EN 212
http://ref.shahed.ac.ir/rezvani_EN 224
http://ref.shahed.ac.ir/rouhollahi_EN 198
http://ref.shahed.ac.ir/salari_EN 224
http://ref.shahed.ac.ir/semyari_EN 233
http://ref.shahed.ac.ir/shahoon_EN 216
http://ref.shahed.ac.ir/shayegh_EN 219
http://ref.shahed.ac.ir/shamaee_EN 210
http://ref.shahed.ac.ir/shahab_EN 207
http://ref.shahed.ac.ir/sadeghi_EN 215
http://ref.shahed.ac.ir/taleghani_EN 257
http://ref.shahed.ac.ir/ashouri_EN 196
http://ref.shahed.ac.ir/abasi_EN 229
http://ref.shahed.ac.ir/kashani_EN 207
http://ref.shahed.ac.ir/mazimi_EN 200
http://ref.shahed.ac.ir/hazimi_EN 193
http://ref.shahed.ac.ir/alihemati_EN 183
http://ref.shahed.ac.ir/isaee_EN 210
http://ref.shahed.ac.ir/faezi_EN 207
http://ref.shahed.ac.ir/keshvad_EN 195
http://ref.shahed.ac.ir/labaf_EN 211
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadib_EN 185
http://ref.shahed.ac.ir/mehran_EN 215
http://ref.shahed.ac.ir/miraghaee_EN 213