همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/z-bakhshi 349
http://ref.shahed.ac.ir/z-azizi 258
http://ref.shahed.ac.ir/namdar.khojasteh 1
http://ref.shahed.ac.ir/l_samadi 901
http://ref.shahed.ac.ir/a.habibi 1
http://ref.shahed.ac.ir/f_keshavarz 1436
http://ref.shahed.ac.ir/rashidi 1017
http://ref.shahed.ac.ir/pamini 262
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi 1005
http://ref.shahed.ac.ir/milani 968
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani 891
http://ref.shahed.ac.ir/heidari 1006
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari 833
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe 1852
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi 805
http://ref.shahed.ac.ir/reje 939
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama 583
http://ref.shahed.ac.ir/alaee 880
http://ref.shahed.ac.ir/kiani 1406
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit 402
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim 900
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh 910
http://ref.shahed.ac.ir/heravi 981
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi 686
http://ref.shahed.ac.ir/afshar 723
http://ref.shahed.ac.ir/amini 694
http://ref.shahed.ac.ir/owlia 844
http://ref.shahed.ac.ir/izadi 791
http://ref.shahed.ac.ir/borna 631
http://ref.shahed.ac.ir/beheshti 396
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam 595
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh 752
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani 667
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri 616
http://ref.shahed.ac.ir/jafari 696
http://ref.shahed.ac.ir/jalali 717
http://ref.shahed.ac.ir/johari 746
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz 458
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani 641
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi 743
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati 744
http://ref.shahed.ac.ir/heydari 607
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj 629
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi 458
http://ref.shahed.ac.ir/khalili 764
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban 604
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar 613
http://ref.shahed.ac.ir/davati 736
http://ref.shahed.ac.ir/rabee 689
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi 642