همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/z-bakhshi 163
http://ref.shahed.ac.ir/z-azizi 134
http://ref.shahed.ac.ir/namdar.khojasteh 1
http://ref.shahed.ac.ir/l_samadi 565
http://ref.shahed.ac.ir/a.habibi 1
http://ref.shahed.ac.ir/f_keshavarz 918
http://ref.shahed.ac.ir/rashidi 609
http://ref.shahed.ac.ir/pamini 143
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi 681
http://ref.shahed.ac.ir/milani 629
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani 578
http://ref.shahed.ac.ir/heidari 626
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari 524
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe 1238
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi 515
http://ref.shahed.ac.ir/reje 598
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama 347
http://ref.shahed.ac.ir/alaee 537
http://ref.shahed.ac.ir/kiani 880
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit 252
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim 571
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh 544
http://ref.shahed.ac.ir/heravi 618
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi 443
http://ref.shahed.ac.ir/afshar 423
http://ref.shahed.ac.ir/amini 420
http://ref.shahed.ac.ir/owlia 524
http://ref.shahed.ac.ir/izadi 487
http://ref.shahed.ac.ir/borna 381
http://ref.shahed.ac.ir/beheshti 220
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam 359
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh 451
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani 377
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri 370
http://ref.shahed.ac.ir/jafari 419
http://ref.shahed.ac.ir/jalali 452
http://ref.shahed.ac.ir/johari 460
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz 260
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani 394
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi 428
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati 453
http://ref.shahed.ac.ir/heydari 351
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj 382
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi 266
http://ref.shahed.ac.ir/khalili 464
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban 359
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar 379
http://ref.shahed.ac.ir/davati 453
http://ref.shahed.ac.ir/rabee 408
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi 367