همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/z-bakhshi 103
http://ref.shahed.ac.ir/z-azizi 82
http://ref.shahed.ac.ir/namdar.khojasteh 1
http://ref.shahed.ac.ir/l_samadi 426
http://ref.shahed.ac.ir/a.habibi 1
http://ref.shahed.ac.ir/f_keshavarz 708
http://ref.shahed.ac.ir/rashidi 444
http://ref.shahed.ac.ir/pamini 100
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi 537
http://ref.shahed.ac.ir/milani 472
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani 457
http://ref.shahed.ac.ir/heidari 485
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari 401
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe 972
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi 399
http://ref.shahed.ac.ir/reje 461
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama 267
http://ref.shahed.ac.ir/alaee 409
http://ref.shahed.ac.ir/kiani 663
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit 194
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim 436
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh 389
http://ref.shahed.ac.ir/heravi 477
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi 329
http://ref.shahed.ac.ir/afshar 312
http://ref.shahed.ac.ir/amini 289
http://ref.shahed.ac.ir/owlia 383
http://ref.shahed.ac.ir/izadi 365
http://ref.shahed.ac.ir/borna 286
http://ref.shahed.ac.ir/beheshti 164
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam 258
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh 316
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani 265
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri 267
http://ref.shahed.ac.ir/jafari 292
http://ref.shahed.ac.ir/jalali 338
http://ref.shahed.ac.ir/johari 340
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz 192
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani 291
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi 320
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati 322
http://ref.shahed.ac.ir/heydari 250
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj 269
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi 189
http://ref.shahed.ac.ir/khalili 338
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban 259
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar 281
http://ref.shahed.ac.ir/davati 323
http://ref.shahed.ac.ir/rabee 284
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi 251