همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/z-bakhshi 174
http://ref.shahed.ac.ir/z-azizi 145
http://ref.shahed.ac.ir/namdar.khojasteh 1
http://ref.shahed.ac.ir/l_samadi 591
http://ref.shahed.ac.ir/a.habibi 1
http://ref.shahed.ac.ir/f_keshavarz 960
http://ref.shahed.ac.ir/rashidi 633
http://ref.shahed.ac.ir/pamini 152
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi 707
http://ref.shahed.ac.ir/milani 655
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani 602
http://ref.shahed.ac.ir/heidari 653
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari 551
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe 1270
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi 539
http://ref.shahed.ac.ir/reje 618
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama 360
http://ref.shahed.ac.ir/alaee 558
http://ref.shahed.ac.ir/kiani 912
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit 261
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim 597
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh 561
http://ref.shahed.ac.ir/heravi 643
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi 464
http://ref.shahed.ac.ir/afshar 451
http://ref.shahed.ac.ir/amini 451
http://ref.shahed.ac.ir/owlia 547
http://ref.shahed.ac.ir/izadi 510
http://ref.shahed.ac.ir/borna 402
http://ref.shahed.ac.ir/beheshti 232
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam 377
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh 469
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani 394
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri 395
http://ref.shahed.ac.ir/jafari 440
http://ref.shahed.ac.ir/jalali 473
http://ref.shahed.ac.ir/johari 479
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz 277
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani 408
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi 454
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati 473
http://ref.shahed.ac.ir/heydari 377
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj 402
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi 281
http://ref.shahed.ac.ir/khalili 487
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban 379
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar 398
http://ref.shahed.ac.ir/davati 474
http://ref.shahed.ac.ir/rabee 421
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi 387