همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/z-bakhshi 281
http://ref.shahed.ac.ir/z-azizi 233
http://ref.shahed.ac.ir/namdar.khojasteh 1
http://ref.shahed.ac.ir/l_samadi 762
http://ref.shahed.ac.ir/a.habibi 1
http://ref.shahed.ac.ir/f_keshavarz 1165
http://ref.shahed.ac.ir/rashidi 820
http://ref.shahed.ac.ir/pamini 239
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi 867
http://ref.shahed.ac.ir/milani 831
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani 749
http://ref.shahed.ac.ir/heidari 827
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari 702
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe 1518
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi 685
http://ref.shahed.ac.ir/reje 794
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama 492
http://ref.shahed.ac.ir/alaee 712
http://ref.shahed.ac.ir/kiani 1184
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit 359
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim 785
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh 740
http://ref.shahed.ac.ir/heravi 792
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi 595
http://ref.shahed.ac.ir/afshar 598
http://ref.shahed.ac.ir/amini 588
http://ref.shahed.ac.ir/owlia 694
http://ref.shahed.ac.ir/izadi 664
http://ref.shahed.ac.ir/borna 541
http://ref.shahed.ac.ir/beheshti 338
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam 506
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh 612
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani 534
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri 530
http://ref.shahed.ac.ir/jafari 585
http://ref.shahed.ac.ir/jalali 611
http://ref.shahed.ac.ir/johari 612
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz 393
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani 549
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi 610
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati 628
http://ref.shahed.ac.ir/heydari 506
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj 529
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi 392
http://ref.shahed.ac.ir/khalili 638
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban 507
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar 519
http://ref.shahed.ac.ir/davati 620
http://ref.shahed.ac.ir/rabee 562
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi 532