همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/z-bakhshi 189
http://ref.shahed.ac.ir/z-azizi 152
http://ref.shahed.ac.ir/namdar.khojasteh 1
http://ref.shahed.ac.ir/l_samadi 625
http://ref.shahed.ac.ir/a.habibi 1
http://ref.shahed.ac.ir/f_keshavarz 1006
http://ref.shahed.ac.ir/rashidi 676
http://ref.shahed.ac.ir/pamini 158
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi 740
http://ref.shahed.ac.ir/milani 687
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani 625
http://ref.shahed.ac.ir/heidari 689
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari 582
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe 1335
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi 558
http://ref.shahed.ac.ir/reje 654
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama 378
http://ref.shahed.ac.ir/alaee 584
http://ref.shahed.ac.ir/kiani 1015
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit 269
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim 657
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh 618
http://ref.shahed.ac.ir/heravi 672
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi 487
http://ref.shahed.ac.ir/afshar 486
http://ref.shahed.ac.ir/amini 477
http://ref.shahed.ac.ir/owlia 575
http://ref.shahed.ac.ir/izadi 535
http://ref.shahed.ac.ir/borna 423
http://ref.shahed.ac.ir/beheshti 242
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam 399
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh 494
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani 420
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri 419
http://ref.shahed.ac.ir/jafari 467
http://ref.shahed.ac.ir/jalali 495
http://ref.shahed.ac.ir/johari 505
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz 292
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani 431
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi 479
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati 497
http://ref.shahed.ac.ir/heydari 400
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj 424
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi 293
http://ref.shahed.ac.ir/khalili 512
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban 400
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar 419
http://ref.shahed.ac.ir/davati 500
http://ref.shahed.ac.ir/rabee 447
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi 414