همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/z-bakhshi 338
http://ref.shahed.ac.ir/z-azizi 254
http://ref.shahed.ac.ir/namdar.khojasteh 1
http://ref.shahed.ac.ir/l_samadi 876
http://ref.shahed.ac.ir/a.habibi 1
http://ref.shahed.ac.ir/f_keshavarz 1381
http://ref.shahed.ac.ir/rashidi 982
http://ref.shahed.ac.ir/pamini 257
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi 967
http://ref.shahed.ac.ir/milani 934
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani 854
http://ref.shahed.ac.ir/heidari 977
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari 801
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe 1742
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi 771
http://ref.shahed.ac.ir/reje 906
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama 562
http://ref.shahed.ac.ir/alaee 841
http://ref.shahed.ac.ir/kiani 1355
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit 395
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim 874
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh 875
http://ref.shahed.ac.ir/heravi 938
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi 661
http://ref.shahed.ac.ir/afshar 701
http://ref.shahed.ac.ir/amini 676
http://ref.shahed.ac.ir/owlia 813
http://ref.shahed.ac.ir/izadi 763
http://ref.shahed.ac.ir/borna 613
http://ref.shahed.ac.ir/beheshti 387
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam 573
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh 735
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani 635
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri 601
http://ref.shahed.ac.ir/jafari 672
http://ref.shahed.ac.ir/jalali 698
http://ref.shahed.ac.ir/johari 711
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz 443
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani 617
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi 716
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati 714
http://ref.shahed.ac.ir/heydari 581
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj 606
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi 443
http://ref.shahed.ac.ir/khalili 741
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban 576
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar 586
http://ref.shahed.ac.ir/davati 708
http://ref.shahed.ac.ir/rabee 665
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi 619