همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/z-bakhshi 151
http://ref.shahed.ac.ir/z-azizi 122
http://ref.shahed.ac.ir/namdar.khojasteh 1
http://ref.shahed.ac.ir/l_samadi 526
http://ref.shahed.ac.ir/a.habibi 1
http://ref.shahed.ac.ir/f_keshavarz 885
http://ref.shahed.ac.ir/rashidi 569
http://ref.shahed.ac.ir/pamini 135
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi 652
http://ref.shahed.ac.ir/milani 596
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani 548
http://ref.shahed.ac.ir/heidari 600
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari 499
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe 1199
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi 492
http://ref.shahed.ac.ir/reje 570
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama 322
http://ref.shahed.ac.ir/alaee 510
http://ref.shahed.ac.ir/kiani 841
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit 233
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim 536
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh 505
http://ref.shahed.ac.ir/heravi 596
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi 410
http://ref.shahed.ac.ir/afshar 397
http://ref.shahed.ac.ir/amini 395
http://ref.shahed.ac.ir/owlia 492
http://ref.shahed.ac.ir/izadi 465
http://ref.shahed.ac.ir/borna 361
http://ref.shahed.ac.ir/beheshti 209
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam 337
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh 422
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani 352
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri 349
http://ref.shahed.ac.ir/jafari 389
http://ref.shahed.ac.ir/jalali 427
http://ref.shahed.ac.ir/johari 438
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz 244
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani 367
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi 409
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati 430
http://ref.shahed.ac.ir/heydari 329
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj 357
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi 244
http://ref.shahed.ac.ir/khalili 437
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban 340
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar 360
http://ref.shahed.ac.ir/davati 425
http://ref.shahed.ac.ir/rabee 382
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi 338