همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/z-bakhshi 38
http://ref.shahed.ac.ir/z-azizi 27
http://ref.shahed.ac.ir/namdar.khojasteh 1
http://ref.shahed.ac.ir/l_samadi 273
http://ref.shahed.ac.ir/a.habibi 1
http://ref.shahed.ac.ir/f_keshavarz 472
http://ref.shahed.ac.ir/rashidi 290
http://ref.shahed.ac.ir/pamini 40
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi 333
http://ref.shahed.ac.ir/milani 284
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani 264
http://ref.shahed.ac.ir/heidari 302
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari 243
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe 676
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi 233
http://ref.shahed.ac.ir/reje 293
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama 161
http://ref.shahed.ac.ir/alaee 248
http://ref.shahed.ac.ir/kiani 376
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit 102
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim 249
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh 226
http://ref.shahed.ac.ir/heravi 263
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi 190
http://ref.shahed.ac.ir/afshar 180
http://ref.shahed.ac.ir/amini 146
http://ref.shahed.ac.ir/owlia 216
http://ref.shahed.ac.ir/izadi 186
http://ref.shahed.ac.ir/borna 155
http://ref.shahed.ac.ir/beheshti 82
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam 139
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh 161
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani 143
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri 135
http://ref.shahed.ac.ir/jafari 149
http://ref.shahed.ac.ir/jalali 200
http://ref.shahed.ac.ir/johari 145
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz 89
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani 159
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi 169
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati 168
http://ref.shahed.ac.ir/heydari 127
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj 138
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi 82
http://ref.shahed.ac.ir/khalili 168
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban 124
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar 132
http://ref.shahed.ac.ir/davati 163
http://ref.shahed.ac.ir/rabee 139
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi 123