همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/z-bakhshi 144
http://ref.shahed.ac.ir/z-azizi 116
http://ref.shahed.ac.ir/namdar.khojasteh 1
http://ref.shahed.ac.ir/l_samadi 514
http://ref.shahed.ac.ir/a.habibi 1
http://ref.shahed.ac.ir/f_keshavarz 868
http://ref.shahed.ac.ir/rashidi 549
http://ref.shahed.ac.ir/pamini 131
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi 634
http://ref.shahed.ac.ir/milani 581
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani 536
http://ref.shahed.ac.ir/heidari 584
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari 486
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe 1164
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi 480
http://ref.shahed.ac.ir/reje 553
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama 309
http://ref.shahed.ac.ir/alaee 497
http://ref.shahed.ac.ir/kiani 816
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit 227
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim 524
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh 488
http://ref.shahed.ac.ir/heravi 579
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi 401
http://ref.shahed.ac.ir/afshar 388
http://ref.shahed.ac.ir/amini 379
http://ref.shahed.ac.ir/owlia 475
http://ref.shahed.ac.ir/izadi 456
http://ref.shahed.ac.ir/borna 352
http://ref.shahed.ac.ir/beheshti 204
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam 326
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh 409
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani 339
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri 339
http://ref.shahed.ac.ir/jafari 374
http://ref.shahed.ac.ir/jalali 417
http://ref.shahed.ac.ir/johari 426
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz 234
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani 359
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi 389
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati 419
http://ref.shahed.ac.ir/heydari 319
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj 341
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi 230
http://ref.shahed.ac.ir/khalili 426
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban 329
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar 349
http://ref.shahed.ac.ir/davati 409
http://ref.shahed.ac.ir/rabee 364
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi 330