همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/z-bakhshi 268
http://ref.shahed.ac.ir/z-azizi 229
http://ref.shahed.ac.ir/namdar.khojasteh 1
http://ref.shahed.ac.ir/l_samadi 728
http://ref.shahed.ac.ir/a.habibi 1
http://ref.shahed.ac.ir/f_keshavarz 1117
http://ref.shahed.ac.ir/rashidi 780
http://ref.shahed.ac.ir/pamini 235
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi 842
http://ref.shahed.ac.ir/milani 799
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani 726
http://ref.shahed.ac.ir/heidari 796
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari 679
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe 1461
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi 662
http://ref.shahed.ac.ir/reje 765
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama 473
http://ref.shahed.ac.ir/alaee 685
http://ref.shahed.ac.ir/kiani 1146
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit 346
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim 761
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh 715
http://ref.shahed.ac.ir/heravi 768
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi 576
http://ref.shahed.ac.ir/afshar 576
http://ref.shahed.ac.ir/amini 571
http://ref.shahed.ac.ir/owlia 668
http://ref.shahed.ac.ir/izadi 628
http://ref.shahed.ac.ir/borna 515
http://ref.shahed.ac.ir/beheshti 324
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam 489
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh 590
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani 510
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri 511
http://ref.shahed.ac.ir/jafari 563
http://ref.shahed.ac.ir/jalali 588
http://ref.shahed.ac.ir/johari 595
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz 377
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani 521
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi 568
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati 598
http://ref.shahed.ac.ir/heydari 488
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj 514
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi 377
http://ref.shahed.ac.ir/khalili 615
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban 487
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar 506
http://ref.shahed.ac.ir/davati 597
http://ref.shahed.ac.ir/rabee 541
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi 506