همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/z-bakhshi 129
http://ref.shahed.ac.ir/z-azizi 101
http://ref.shahed.ac.ir/namdar.khojasteh 1
http://ref.shahed.ac.ir/l_samadi 500
http://ref.shahed.ac.ir/a.habibi 1
http://ref.shahed.ac.ir/f_keshavarz 843
http://ref.shahed.ac.ir/rashidi 516
http://ref.shahed.ac.ir/pamini 119
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi 608
http://ref.shahed.ac.ir/milani 556
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani 515
http://ref.shahed.ac.ir/heidari 558
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari 467
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe 1122
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi 460
http://ref.shahed.ac.ir/reje 528
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama 294
http://ref.shahed.ac.ir/alaee 473
http://ref.shahed.ac.ir/kiani 788
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit 215
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim 501
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh 462
http://ref.shahed.ac.ir/heravi 561
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi 376
http://ref.shahed.ac.ir/afshar 368
http://ref.shahed.ac.ir/amini 357
http://ref.shahed.ac.ir/owlia 449
http://ref.shahed.ac.ir/izadi 435
http://ref.shahed.ac.ir/borna 339
http://ref.shahed.ac.ir/beheshti 191
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam 309
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh 391
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani 323
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri 320
http://ref.shahed.ac.ir/jafari 358
http://ref.shahed.ac.ir/jalali 398
http://ref.shahed.ac.ir/johari 408
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz 226
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani 340
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi 378
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati 395
http://ref.shahed.ac.ir/heydari 301
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj 325
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi 218
http://ref.shahed.ac.ir/khalili 403
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban 315
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar 336
http://ref.shahed.ac.ir/davati 389
http://ref.shahed.ac.ir/rabee 344
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi 311