همه لینک های کوتاه ایجاد شده

http://ref.shahed.ac.ir/z-bakhshi 359
http://ref.shahed.ac.ir/z-azizi 261
http://ref.shahed.ac.ir/namdar.khojasteh 1
http://ref.shahed.ac.ir/l_samadi 922
http://ref.shahed.ac.ir/a.habibi 1
http://ref.shahed.ac.ir/f_keshavarz 1480
http://ref.shahed.ac.ir/rashidi 1047
http://ref.shahed.ac.ir/pamini 265
http://ref.shahed.ac.ir/pishnamazi 1044
http://ref.shahed.ac.ir/milani 1004
http://ref.shahed.ac.ir/hoseinkhani 933
http://ref.shahed.ac.ir/heidari 1041
http://ref.shahed.ac.ir/moheydari 856
http://ref.shahed.ac.ir/seyfe 1920
http://ref.shahed.ac.ir/khajavi 832
http://ref.shahed.ac.ir/reje 979
http://ref.shahed.ac.ir/prahnama 609
http://ref.shahed.ac.ir/alaee 922
http://ref.shahed.ac.ir/kiani 1450
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadit 411
http://ref.shahed.ac.ir/mohamadim 929
http://ref.shahed.ac.ir/norouzzadeh 943
http://ref.shahed.ac.ir/heravi 1004
http://ref.shahed.ac.ir/akhavi 731
http://ref.shahed.ac.ir/afshar 742
http://ref.shahed.ac.ir/amini 713
http://ref.shahed.ac.ir/owlia 875
http://ref.shahed.ac.ir/izadi 812
http://ref.shahed.ac.ir/borna 648
http://ref.shahed.ac.ir/beheshti 416
http://ref.shahed.ac.ir/poorfarzam 614
http://ref.shahed.ac.ir/pirasteh 777
http://ref.shahed.ac.ir/torkestani 688
http://ref.shahed.ac.ir/jodeyri 632
http://ref.shahed.ac.ir/jafari 718
http://ref.shahed.ac.ir/jalali 739
http://ref.shahed.ac.ir/johari 766
http://ref.shahed.ac.ir/chitsaz 477
http://ref.shahed.ac.ir/tehrani 658
http://ref.shahed.ac.ir/hghasemi 779
http://ref.shahed.ac.ir/heshmati 768
http://ref.shahed.ac.ir/heydari 627
http://ref.shahed.ac.ir/khalaj 646
http://ref.shahed.ac.ir/kholdi 474
http://ref.shahed.ac.ir/khalili 785
http://ref.shahed.ac.ir/khoshzaban 638
http://ref.shahed.ac.ir/khayamfar 632
http://ref.shahed.ac.ir/davati 753
http://ref.shahed.ac.ir/rabee 710
http://ref.shahed.ac.ir/rajabi 658